Elevhälsa

Den samlade elevhälsan finns på varje skola och ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att stödja elevernas möjlighet att nå målen och stödja deras utveckling.

I skolors samlade elevhälsa ingår rektorer, specialpedagoger, kuratorer, psykologer, skolläkare och skolsköterskor. Rektorn ska tillsammans med elevhälsan och pedagogerna skapa en miljö som stödjer elevers kunskapande och utveckling.

Elevhälsan ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande på individnivå, gruppnivå eller organisationsnivå. Förutom att stödja barn och elever också stödja personalens arbete med elever och elevernas arbetsmiljö.

Samlad elevhälsa 

I och med skollagen som började tillämpas den 1 juli 2011 samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska insatserna i en samlad elevhälsa. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Den samlade elevhälsans insatser regleras av Skollagen och Göteborgs Stads egna riktlinjer. 

Vägledning för elevhälsan

Skolverket och Socialstyrelsen har gemensamt tagit fram stödet Vägledning för elevhälsan I den synliggörs respektive professions ansvarsområden och områden som förutsätter samarbete och samverkan. 

Så arbetar vi

Center för skolutveckling stödjer, stimulerar, utvecklar och ordnar kompetensutveckling för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad. Vår arbetsgrupp består av en skolhälsovårdsöverläkare och utvecklingsledare som arbetar på uppdrag av skolans rektorer. 

Vi arrangerar såväl yrkesspecifika utbildningar som insatser riktade till elevhälsan som helhet. Det kan vara mötesplatser, konferenser och workshoppar, till exempel på temat hälsofrämjande förhållningssätt, MI eller hälsosamtal. Aktuella utbildningar hittar du i Center för skolutvecklings kalendarium.

Vi ingår också i ett stort antal nätverk och arbetsgrupper inom Göteborg, Västra Götaland och nationellt. Vi samverkar också med organisationer, myndigheter och institutioner som arbetar med barn och ungdomar, hälso- och sjukvård samt utbildning.

Elevhälsans medicinska insatser

De medicinska insatserna inom elevhälsan utförs av skolsköterskor och skolläkare i stadens förvaltningar och är ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete på skolorna.

Det här är medicinska insatser:

  • Vid hälsobesök tidigt identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser
  • I samverkan med elever, vårdnadshavare och skolans övriga personal ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till hälsa eller ohälsa
  • Ge handledning och konsultation till skolans övriga personal
  • Bevaka elevernas vaccinationstäckning enligt Folkhälsomyndighetens vaccinationsprogram
  • Bidra med medicinsk kunskap inför arbetsmoment som är förlagda ute i verksamheter och vid yrkesvägledning
  • Ta till vara kunskap om elevernas hälsa i skolans arbete.

Metodstöd för skolsköterskor och skolläkare

De medicinska insatserna som beskrivs i Göteborgs Stads metodstöd är ett viktigt verktyg för dig som är skolsköterska eller skolläkare. 

I metodstödet hittar du bland annat basprogram för hälsobesök, metoder och rutiner för skolsköterskans och skolläkarens arbete samt rutiner för samverkan. Metodstödet ingår som en del av Göteborgs Stads ledningssystem för hälso- och sjukvård.

Metodstödet finns från och med hösten 2019 tillgängligt på en egen webbplats. Webbplatsen når du genom att logga in på ett googlekonto.

Metodstöd för dig som arbetar i Göteborgs Stad

Om du jobbar inom Elevhälsans medicinska insats i Göteborgs Stad och vill ha tillgång till metodstödet ska du kontakta din medicinskt ledningsansvariga, MLA, som gör en beställning åt dig. 

Här hittar du Metodstöd för skolsköterskor och skolläkare. Sidan kräver att du är inloggad och att du har åtkomst via ditt googlekonto. Du får ett googlekonto när du blir anställd i staden. 

Synpunkter och support när det gäller metodstödet kan du mejla till metodstod.emi@educ.goteborg.se

Metodstöd för friskolor och andra kommuner

Du som inte arbetar i Göteborg Stads skolor kan prenumerera på metodstödet. I varje prenumeration ingår två inloggningar. Kostnaden är 4500 kronor per år. I grundavgiften ingår inloggning för två personer. Utöver det kan du sedan lägga till ytterligare personer, för det är avgiften 500 kronor per person och år. Din prenumeration faktureras helårsvis i början av året (du betalar för innevarande år).

Du når metodstödet genom att vara inloggad med ett personligt googlekonto.

Beställ, avbeställ eller gör ändringar i din prenumeration på metodstödet: Formulär för beställning av metodstöd

Om en användare tillkommer under året betalar du för ett påbörjat kalenderår. Vill du av någon anledning säga upp prenumerationen för nästkommande år gör du det skriftligt senast 30 november.

Kontakta metodstödet: metodstod.emi@educ.goteborg.se

Hälsopepp

Hälsopepp är framtaget av stadsdelen Västra Hisingen och riktar sig till dig som arbetar med nyanlända elever inom elevhälsan i grundskolan. Målgruppen är barn i åldern 6–16 år som är nyanlända till Sverige och som kommer till mottagningsenheter. Särskilt fokus läggs på barn i åldern 12–16 år. 

Hälsopepp syftar till att öka elevernas medvetenhet om sin hälsa, kroppens funktioner, rättigheter och ge eleverna bra verktyg och strategier för att ta hand om sig och stärka sin egen hälsa.

Materialet är uppdelat i en handledningsdel och tre åldersadekvata utbildningsdelar med hälsokort som riktar sig direkt till eleven. Teman som berörs är kroppens funktioner, vad kroppen mår bra av, goda levnadsvanor, puberteten, kvinnlig könsstympning och manlig omskärelse, jämställdhet och jämlikhet, HBTQ, barnkonventionen och mänskliga rättigheter. Hälsopepp innehåller verktyg och strategier för att eleverna ska kunna stärka sin egen hälsa. 

Hälsopepp ska användas i gruppsamtal med cirka 4–8 deltagare i varje grupp. 

Hälsopepp  handledning

Hälsopepp  utbildningsmaterial

Vill du veta mer om materialet kan du kontakta Anna Jensen, tf centralt stöd och medicinskt ledningsansvarig för skolsköterskor och skolläkare i grundskoleförvaltningen område 5.

E-post: anna.jensen@grundskola.goteborg.se

Kontakta oss

Skolhälsovårdsöverläkare och verksamhetschef enligt HSL: Lena Simonson Garsbo 

Tf centralt stöd och utvecklingsledare: kristina.fredriksson@educ.goteborg.se

Tf centralt stöd med uppdrag Metodstöd och Elevens hälsa i fokus: anna.jensen@grundskola.goteborg.se