Demokrati

Skolan har enligt skollagen och läroplanerna ett uppdrag att stödja barn och unga att bli ansvarskännande och självständigt tänkande individer. Center för skolutveckling stödjer förskolor och skolor i deras arbetet med att stärka demokrati i ord och handling.

Charta för demokrati i skolan

Charta för demokrati i skolan är ett projekt som stöttar förskolor och skolor i att lyfta fram det demokratiska uppdraget.

Demokratiska samtal

I Charta för demokrati kan både barn och elever, lärare och övrig personal delta i demokratiska samtal utifrån olika teman. Samtalen utgår från skolans vardag.

Under 2016-2019 har elever och lärare i fem grundskolor i Göteborg intervjuats om hur de arbetar med det demokratiska uppdraget. Resultatet blev en modell som lyfter fram det demokratiarbete som skolan redan gör. Grunden i modellen är att demokrati finns i de handlingar som personal och elever gör i vardagen och att det viktigaste demokratiska verktyget är samtalet.

Tre steg för en mera demokratisk skola

  • Skolan bestämmer sig för att systematiskt förstärka och förtydliga demokratiarbetet.
  • En workshop ger en tankeram och modell för hur vi kan arbeta med demokrati.
  • På en årlig konferens i Göteborg delar skolorna erfarenheter med varandra. Tillsammans med andra skolor lyfter elever och lärare fram det demokratiska uppdraget genom medskapande och beprövad erfarenhet. Demokratiska erfarenheter och handlingar systematiseras i en kunskapsbas som sedan delas av chartaskolorna gemensamt.

Projektet leds av Center för skolutveckling. Vill du veta mer kan du kontakta:

Gunnel Falck
Utvecklingsledare demokrati
gunnel.falck@educ.goteborg.se