Lektorer

Här hittar du information om lektorerna på Center för skolutveckling och deras kontaktuppgifter.

Pernilla Andersson Varga

doktorsexamen 2014
Likvärdighet, språk- och kunskapsutveckling
Telefon: 031-367 04 21
Mobil: 070-254 15 10
E-post: pernilla.andersson.varga@educ.goteborg.se

Mitt forskningsintresse berör språkets betydelse för lärande ur olika aspekter, och jag intresserar mig särskilt för skrivundervisning. Min pågående forskning handlar om handledarrollen i Läslyftet och om betydelsen av att lärare utvecklar ett metaspråk kring sin undervisning.

Jag är adjungerad lektor vid IDPP, institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet.

Avhandling:
Skrivundervisning i gymnasieskolan. Svenskämnets roll i den sociala reproduktionen

Vetenskapliga artiklar:

Writing for life? A case study of affordances of writing in four L1 upper secondary classrooms

Från samtalsledare till förändringsagent? Handledarens roll i läslyftet.

Spotlighting pedagogic metalanguage in Reading to Learn – How teachers build legitimate knowledge during tutorial sessions (för tillgång till hela artikeln, kontakta Pernilla Andersson Varga)

Debattinlägg:

DN Debatt: "Ansvaret-ligger-pa-alla-amneslarare"

Aftonbladet Debatt: "Ditt jobb att förklara för eleverna, Skogstad"

Anna Backman

licentiatexamen 2018
Undervisning i förskolan
Telefon: 031-367 04 33
Mobil: 0720-22 73 32
E-post: anna.backman@educ.goteborg.se

Mitt forskningsintresse riktas mot undervisning med barnböcker i förskola, med särskilt fokus på naturvetenskap i sammanhang av andra innehåll. Min licentiatuppsats är en variationsteoretisk studie om vad som med barns perspektiv blir möjligt att lära om skugga i samtal utifrån utvalda barnböcker som handlar om skugga på olika sätt. Nu genomför jag en Learning study som fokuserar undervisning om källkritik med utgångspunkt i faktaböcker för barn om dinosaurier och evolutionen.

Jag är doktorand på halvtid i CULs forskarskola i utbildningsvetenskap vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion (LIR), Göteborgs universitet.

Licentiatuppsats: Med ljus på boksamtal om skugga (Backman, 2018)

Artikel i läslyftet för förskola: Boksamtal om naturvetenskap (Backman, 2018)

Lisa Molin

licentiatexamen 2017
Literacy och skolans digitalisering
Telefon: 031-367 04 03
Mobil: 070-761 28 58
E-post: lisa.molin@educ.goteborg.se

Mitt forskningsintresse är hur literacyförmågor på olika sätt påverkas av samhällets digitalisering. I mitt pågående avhandlingsarbete studerar jag specifikt hur undervisningen i grundskolans äldre år kan stödja eleverna i att utveckla kritiska literacykompetenser i relation till digitala och multimodala texter online.

Utöver mitt avhandlingsarbete arbetar jag idag halvtid som lektor vid Center för Skolutveckling med fokus på literacy och skolans digitalisering.

Licentiatuppsats:
Literacypraktiker i det digitaliserade klassrummet

Vetenskapliga artiklar:
Significant Structuring Resources in the Reading Practices of a Digital Classroom

Instructional challenges of incorporating aspects of critical literacy work in digitalised classrooms

Annika Hellberg

licentiatexamen 2014
Organisering och kvalitet i förskolan
Telefon: 031-367 04 34
Mobil: 0700-90 11 48
E-post: annika.hellberg@educ.goteborg.se

Mitt forskningsintresse riktas mot organisering och kvalitet i förskola. Min licentiatuppsats handlar om barngruppsstorlekar i förskolan med specifikt syfte att studera när förskollärare beskriver att en barngrupp blir för liten och när en barngrupp upplevs bli för stor. Syftet var att bidra med kunskaper om förskollärares beskrivningar av barngruppsstorlekens betydelse för de egna arbetsvillkoren, samt för de villkor för barns möjligheter till lek, lärande och välmående i förskolan beroende på antalet barn i gruppen.

Licentiatuppsats: Förskollärares beskrivningar av barngruppsstorlekar i förskolan

Artikel i förskoleforum: Kvalitet kontra gruppstorlek

Susanne Staf

licentiatexamen 2011
Likvärdighet, språk och kunskapsutveckling
Telefon: 031-367 04 23
Mobil: 070-265 65 70
E-post: susanne.staf@educ.goteborg.se

Mitt forskningsintresse rör språkets betydelse för lärande i olika skolämnen och mitt pågående avhandlingsarbete handlar om de literacyförväntningar som elever på mellan- och högstadiet möter i historieämnet. Som doktorand tillhör jag IDPP, institutionen för didaktik och pedagogisk profession på Göteborgs universitet.

Licentiatavhandling:
Att lära historia i mellanstadiet. Forskarskolan för Läs och Skrivutveckling, Stockholms Universitet, 2011.

Kapitel i vetenskaplig antologi:
Geografi- och historieämnenas literacy på prov: En kritisk analys av literacyförväntningarna i två nationella prov för samhällsorienterande ämnen för årskurs 9
Susanne Staf, Andreas Nord

Övriga publikationer:
En underlig men grym historia. Artikel i Svenskläraren nr 3, 2012.

Att läsa och analysera noveller i årskurs 9. I: Bedömning i svenskämnet 7-9: Svensklärarföreningens årsskrift 2014.

Martin Tallvid

doktorsexamen 2015
Digitalisering och IKT
Telefon: 070-720 64 61
E-post: martin.tallvid@educ.goteborg.se

Mitt forskningsintresse handlar om digitaliseringens konsekvenser för lärarens profession. Min pågående forskning inriktar sig mot digitala läromedel och särskilt adaptiva läromedel i matematik. Jag är adjungerad lektor vid it-fakulteten, avdelningen för lärande och it, Göteborgs universitet.

Avhandling:
1:1 i klassrummet – analyser av en pedagogisk praktik i förändring

Vetenskapliga artiklar:
Exploring the Relationship between Sanctioned and Unsanctioned Laptop Use in a 1:1 Classroom

Challenges in Mathematics Teachers' Introduction to a Digital Textbook: Analyzing Contradictions

Digital textbooks in mathematics education: teachers as active end-users and participants in design solutions

The paradox of differentiated instruction - a design trade off

Mats Widigson

doktorsexamen 2013
Likvärdighet och social inkludering
Telefon: 031-367 04 24
Mobil: 070-259 03 20
E-post: mats.widigson@educ.goteborg.se

Mitt forskningsintresse berör likvärdighet och skolans kompensatoriska uppdrag, och jag intresserar mig särskilt för inkluderingsfrågor. Jag är även intresserad av vad en skola på vetenskaplig grund innebär och är del i ledningsgruppen för praktiknära forskning inom det som kallas ULF-avtal (Utveckling, Lärande, Forskning), ett avtal som även Göteborgs Stad skrivit under.

Jag är adjungerad lektor vid SOCAV, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Jag är där kursansvarig för kursen LKK41N, Interkulturell pedagogisk kompetens.

Avhandling:
Från miljonprogram till högskoleprogram – plats, agentskap och villkorad valfrihet

Bokkapitel:
Widigson, M. (2010) Kunskapsstadens barriärer. Göteborg utforskat: studier av en stad i förändring. H. Holgersson. Göteborg, Glänta produktion: 203-208

Vetenskapsinformerade rapporter:
Ledarskap för inkludering - vad gör skickliga lärare som skapar en lärmiljö med hög inkluderingskapacitet? (Widigson, 2018)

Ledarskap för inkludering -vad kännetecknar en verksamhet med hög inkluderingskapacitet? (Widigson, 2017)

Att höja kvalitén på undervisningen i underprivilegierade områden (Andersson Varga, Staf & Widigson, 2016)

Ungas Medskapande: lärande av ungas erfarenheter. Widigson, M., Paulsson, L., Olofsson, G., Lorentzi, Å., & Allelin, M. (2015)

Debattinlägg:
Artikel i tidskriften Svenskläraren: En kunskapsstad med murar.