Fyra projekt från Göteborg får pengar för att forska i förskolan och skolan


Publicerad 28 april 2020

Sex projekt, varav fyra från Göteborgs Stad beviljas forskningsanslag inom regeringsuppdraget ULF, Utveckling, Lärande, Forskning. Temat för årets utlysning är likvärdighet, och flera av projekten har fokus på språkutvecklande arbete.

 Att det kommer in så många skisser till ULF visar att det pågår mycket som påverkar likvärdighet och det kompensatoriska arbetet. Det är optimistiskt! Vi kan bidra till ökad likvärdighet och göra skillnad, säger Mats Widigson, lektor på Center för skolutveckling och projektledare för ULF i Göteborgs Stad.

Fyra av sex projekt från Göteborg

Den 27 april beslutade rektorn för Göteborgs Universitet vilka sex projekt av de totalt drygt 60 som ansökte, som får cirka en miljon kronor var att använda för att forska på sin verksamhet. Urvalet görs av en oberoende kommitté. Fyra av projekten finns i Göteborgs stad. Center för skolutvecklings lektorer är involverade i alla fyra projeken. Mats Widigson tror att det är en fördel att ha flera lektorer samlade i samma verksamhet.

Lektorerna har en naturlig kontakt med både universiteten och verksamheten, och har stor nytta av att ingå i en miljö där forskning och utveckling vävs samman. De kommer till sin rätt i praktiknära forskning. Det kan säkert ha bidragit till att ansökningarna höll en hög kvalitet som tilltalade både bedömarna från verksamheten och de från universitetet.

De utvalda projekten

Att utveckla flerspråkiga elevers ämneslitteracitet genom genre-pedagogisk undervisning
Medverkande: Ryaskolan och Center för skolutveckling, Göteborgs Stad

Digiflex: didaktisk design i samverkan – rummets betydelse i ny skolverksamhet
Medverkande: Kvibergsskolan F-9, Center för Skolutveckling, Göteborgs Stad, Högskolan i Väst

Undersökande läsaktiviteter om naturvetenskap. Ett samverkansprojekt mellan universitet, förskola, förskoleklass och årskurs 1
Medverkande: Långmosseskolan, förskolorna Salviagatan 2 och Kanelgatan 38, Göteborgs Stad

Med translanguaging som ramverk på Bergsjöskolan: utveckla kunskap om och identifiera undervisningsprocesser som ökar undervisningens kvalitet och bidrar till likvärdig utbildning.
Bergsjöskolan F-6, Grundskoleförvaltningen, Center för skolutveckling, Utbildningsförvaltningen, Göteborgs Stad

De osynliga: om problematisk skolfrånvaro och insatser i en lokal kontext
Medverkande: Barn- och elevhälsan, Partille kommun

ELSA-modellen för samverkan kring strukturerat språkstöd i förskolan med syfte att öka lärande och likvärdighet för alla barn och som en grund för läs- och skrivutveckling
Medverkande: Förskola och Bildningsförvaltningen, Lilla Edets kommun, Förskola och Sektor lärande, Lerums kommun

Regeringsuppdrag som ska stärka vetenskaplig grund

ULF är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021. Tanken är att utveckla och pröva hållbara modeller för samverkan mellan akademi och skola, och genom det stärka och utveckla en skola på vetenskaplig grund vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Om projekten på Göteborgs universitets webbplats

ULF-avtalets nationella webbplats