R2L höjer elevers resultat


Publicerad 29 april 2019

Till hösten startar återigen fortbildningen Reading to Learn, R2L, i Center för skolutvecklings regi.

Under fortbildningen får lärare i alla ämnen på grund- och gymnasieskolan lära sig att utveckla sin undervisning så att alla elever – oberoende av språklig eller social bakgrund - lär sig att läsa, förstå och skriva olika typer av texter. 

Center för skolutveckling har arrangerat R2L sedan 2013. De utvärderingar som görs årligen visar att elever som regelbundet möter R2L-pedagogiken blir mer engagerade i skolarbetet och deras måluppfyllelse ökar. Pedagogiken inverkar också positivt på elevernas prestationer på Skolverkets bedömningsunderlag och nationella prov samt betyg. Dessutom ökar skolnärvaron och eleverna utvecklar sin förmåga att lära tillsammans med sin lärare och sina klasskamrater.

Läs mer på Pedagog Göteborg om pedagogiken och se hur lärare på Sandeklevsskolan och Burgårdens utbildningscentrum arbetar med R2L: 
Samarbete fick igång språkutvecklande arbetssätt 
Sprakutvecklande metod lyfter eleverna
Reading to learn har ökat måluppfyllelsen
Alla lärare ska arbeta med Reading to learn

Fortbildningen består av åtta heldagar i Center för skolutvecklings lokaler på Bohusgatan. Anmäl dig via vårt kalendarium.

För mera information kontakta utvecklingsledare Jaana Sandberg.