Illustration: Visuell kommunikation

Två kurser om ledarskap

Publicerad 12 juni 2024

I höst erbjuder Center för skolutveckling en ny kurs inom området ledarskap som riktar sig till mellanledare. Samtidigt startar en ny omgång av lärledarutbildningen. Båda kurserna erbjuder kompetensutveckling inom ledarskap i förskolan och skolan men riktar sig till olika målgrupper.

Kursen Att leda förändrings- och utvecklingsprocesser som mellanledare fokuserar på förutsättningar och genomförande för att framgångsrikt driva utvecklingsarbeten för att öka utbildningens kvalitet. Den ger deltagarna kunskap om skolkultur, förbättringskapacitet, processledarkompetenser och systematiskt kvalitetsarbete samt hur de har betydelse för skolutveckling.  

 Den nya kursen för mellanledare fokuserar på organisationens och kulturens betydelse för skolutveckling medan Lärledarutbildning - kollegialt lärande fokuserar på kollegiala samtal som leder till nya handlingar för barns och elevers utveckling. Den ger metoder för en lärgrupp att skapa lärfrågor och lösa problem med stöd av en lärledare. Läs mer om respektive kurs här nedanför. 

Att leda förändrings- och utvecklingsprocesser som mellanledare 

Målgrupp: Mellanledare, som förstelärare, specialpedagog, arbetslagsledare eller annan nyckelroll i verksamheten, som har eller kommer att få ett uppdrag kopplat till verksamhetens professionella utveckling. 

Syfte: Att utveckla kompetenser att leda och organisera förändrings- och utvecklingsprocesser på individ-, grupp- och organisationsnivå för att öka utbildningens kvalitet i förskola och skola. 

Omfattning: Sex halvdagar med start vecka 39. 

Ur innehållet: Kursen bidrar till att öka förståelsen för förutsättningar och genomförande av förändrings- och utvecklingsarbete mot uppsatta mål. Under kursen varvas teori och praktik och tar upp områden som skolkultur, förbättringskapacitet, systematiskt kvalitetsarbete, processledarkompetenser, gruppers utvecklingsfaser och samtalsverktyg för att kunna leda utvecklingsprocesser mot uppsatta mål. Innehåll och arbetssätt bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  

Läs mer i Lärtorgets kalender. 

För mer information kontakta: 

Utvecklingsledare Nina Ivarsson, nina.ivarsson@educ.goteborg.se 

Utvecklingsledare Katarina Lange, katarina.lange@educ.goteborg.se  

  

Lärledarutbildning – kollegialt lärande 
Målgrupp: Medarbetare med uppdrag att leda kollegialt lärande på sin arbetsplats 

Syfte: Att stärka den del av de kollegiala samtal som fokuserar på ett fördjupat lärande som leder till nya eller förädlade handlingar som gynnar barns och elevers utveckling.

Omfattning: Fyra heldagar, fyra halvdagar med start i september. 

Ur innehållet: Kollegialt lärande innebär att gemensamt arbeta sig fram till en lösning med stöd av en lärledare. Under utbildningen får du öva på att reflektera och utveckla tillsammans med kollegor. Problemformulering, samtalsmodeller och andra verktyg är ett axplock av de kunskaper du får med dig efter kursen.  

Läs mer i Lärtorgets kalender 

För mer information kontakta utvecklingsledare Per Fagerström, per.fagerstrom@educ.goteborg.se