Fortsatt stort intresse för att forska i förskolan och skolan


Publicerad 21 januari 2020

Över 60 ansökningar från medarbetare inom utbildningsområdet kom in till den andra utlysningen av ULF-medel innan jul. I slutet av april blir det klart vilka som får medel att forska i sin skola eller förskola. I fokus är de projekt som handlar om likvärdighet och det kompensatoriska uppdraget.

Det stora intresset för att forska i sin verksamhet glädjer Mats Widigson, anställd på Center för skolutveckling, Utbildningsförvaltningen, och medlem i ledningsgruppen för ULF vid Göteborgs universitet.

– Detta innebär att allt fler lärare kommer i kontakt med praktiknära forskning. Vi är snart uppe i totalt tretton projekt inom ULF, ibland med flera förskolor och skolor inblandade. Då ingår många personer, och forskningen börjar bli en del av skolans praktik. Det är viktigt, eftersom det stärker den vetenskapliga grunden i förskolan och skolan.

Inriktar sig på projekt om likvärdighet

En av förutsättningarna i den här ansökningsomgången är att forskningen på något sätt ska handla om likvärdighet. Mats Widigson påpekar att många av orsakerna till de stora klyftorna i samhället och inom skolan ligger utanför vad verksamma inom skolan direkt kan påverka. Men idéerna som kommer in genom ULF visar att praktiknära forskning kan ge kunskaper som förskolor och skolor kan använda i sitt kompensatoriska arbete för ökad likvärdighet. Och det är viktigt att lärare och forskare arbetar tillsammans.

– Samverkan gör att den praktiknära forskningen blir bättre. Förskollärare och lärare utgår i första hand från problem i praktiken, och då ökar möjligheten att forskningen leder till kunskap och skolutveckling som gynnar barn och elever.

Urval pågår

Nu väntar steg nummer två i urvalsprocessen för att komma fram till vilka praktiknära forskningsprojekt som ska få del av pengarna. Av de drygt 60 inkomna ansökningarna har de 13 projekt som har störst potential att uppnå målen gått vidare till steg två. Det innebär att projektdeltagarna ska skriva en fullständig ansökan med bland annat tidsplan, budget, forskningsprogram och projektöverenskommelser med berörda skolenheter. Den 30 april ska beslutet om vilka som får medel att genomföra sina forskningsprojekt vara klart.

Sista utlysningen inom försöksverksamheten

Detta är den andra och sista utlysningen inom Göteborgsregionen inom ULF, som är en försöksverksamhet med uppdrag från regeringen som pågår fram till slutet av 2021. Erfarenheterna från Göteborg och de tre andra lärosäten som deltar kommer sedan att utvärderas. Förhoppningen är att det i framtiden ska bli ett nationellt ULF avtal, så att skolor och förskolor i hela Sverige kan få möjlighet att söka forskningspengar.

– Om vi visar att dessa forskningsprojekt i Göteborg kan göra skillnad för likvärdigheten, som är en stor utmaning för förskolan och skolan, så ökar också möjligheten för att ULF permanentas och den här typen av praktiknära forskning kan fortsätta, säger Mats Widigson.

Läs mer om de första forskningsprojekten på Pedagog Göteborg

Mer om ULF på Göteborgs universitets webbplats

Kontaktperson

Mats Widigson
Fil dr och lektor med inriktning mot likvärdighet och social inkludering
Center för skolutveckling
Telefon: 031-367 04 24
Mobil: 070-259 03 20
E-post: mats.widigson@educ.goteborg.se