Handledning inom R2L uppmärksammas i vetenskaplig artikel


Publicerad 5 oktober 2018

Center för skolutvecklings medarbetare Pernilla Andersson Varga, har tillsammans med Anna Maria Hipkiss, vid Göteborgs universitet publicerat en artikel i den vetenskapliga tidskriften Linguistics & Education om handledning inom en av våra fortbildningssatsningar, Reading to Learn, R2L.

- Vår fråga gäller vilken utveckling som sker över tid för deltagare i fortbildningen när det gäller förståelse av R2L-pedagogiken, både vad gäller teori och praktiskt handlande. Vår studie är ett exempel på samverkan mellan kommun och universitet och ett slags praktiknära forskning, säger Pernilla Andersson Varga.

I studien undersöktes metaspråket – alltså hur lärarna och handledarna diskuterar innebörden av de begrepp som används inom Reading to Learn – under handledningssessionerna. 
Resultaten kan till exempel användas när man konstruerar, genomför och följer upp fortbildningar. 

Artikeln finns att läsa i 50 dagar på Linguistics & Educations webbsida:
Spotlighting pedagogic metalanguage in Reading to Learn – How teachers build legitimate knowledge during tutorial sessions 

Innehållet i artikeln har tidigare i höst även presenterats på en europeisk utbildningskonferens, ECER-konferensen, som i år hölls i Bolzano i Italien.


För mer information kontakta:
Pernilla Andersson Varga, lektor med inriktning mot likvärdighet i språk- och kunskapsutveckling
Anna Maria Hipkiss, doktor i språkdidaktik med inriktning svenska, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborgs universitet