Foto: Visuell kommunikation

Fördjupa dig i språkutvecklande undervisning på vetenskaplig grund

Publicerad 29 maj 2024

Center för skolutveckling erbjuder flera fördjupande helårsutbildningar under läsåret 2024-25, riktade till förskola, grundskola och gymnasiet.

Förskola

  • Genrepedagogik – Reading to learn för förskola

Utbildningen riktar sig till förskollärare och barnskötare och stärker förmågan att planera och genomföra en språk- och kunskapsutvecklande undervisning, förankrad i genrepedagogisk teori och metod. Den består av tolv halvdags-workshoppar, som är omväxlande fysiska och digitala. Dessutom erbjuds två individuella handledningstillfällen digitalt.

Läs mer och anmäl dig via Lärtorget

  • Flerspråkighet och interkulturalitet i förskola, förskoleklass och fritidshem

Utbildningens ger deltagarna fördjupad kunskap om hur undervisningen för flerspråkiga barn kan utvecklas och bygger på den senaste forskningen. Under kursen inspireras du av ledande forskare inom flerspråkighet och interkulturalitet. Utbildningen är till stor del digital med några fysiska träffar och omfattar tio eftermiddagar.

Läs mer och anmäl dig via Lärtorget

Grundskola 

  • Reflekterande högläsning F-3

Utbildningen syftar till att utveckla den tidiga läsundervisningen och dess koppling till skolans arbete med normer och värden. Målet är att utveckla elevers läsförståelse, och stimulera till viktiga samtal med öppenhet och respekt för människors olikheter. Den bygger på etablerad forskning om högläsningens betydelse för att öka motivation och engagemang för läsning, utveckla läsförståelse och förmågan att uttrycka tankar och lyssna på andra. Utbildningen omfattar tio eftermiddagsworkshoppar spridda över läsåret. 

Läs mer och anmäl dig via Lärtorget

  • Genrepedagogik – Reading to learn (F-3)

Utbildningen ger lärare i förskoleklass och på lågstadiet verktyg för att planera och genomföra den tidiga läs- och skrivundervisningen så att alla elever, oavsett språklig och kulturell bakgrund, har möjlighet att nå målen i Lgr 22. Störst fokus läggs på läsning av lågstadieårens berättelser och faktatexter men kursen omfattar också strategier för elevers skrivutveckling. Den omfattar sex heldagsworkshoppar och två digitala handledningstillfällen. 

Läs mer och anmäl dig via Lärtorget

  • Genrepedagogik – Reading to learn (4-9)

Utbildningen ska stärka lärares förmåga att planera och genomföra en språk- och kunskapsutvecklande undervisning förankrad i genrepedagogisk teori och metod. Den ger lärare verktyg att skapa stödstrukturer för elevernas lärande så att alla elever, oavsett språklig och social bakgrund, lär sig läsa och förstå men också skriva de texter som förväntas i olika skolämnen. Omfattningen är åtta heldagsworkshoppar och två digitala handledningstillfällen. 

Läs mer och anmäl dig via Lärtorget

  • Flerspråkighet och interkulturalitet i förskola, förskoleklass och fritidshem

Utbildningens ger deltagarna fördjupad kunskap om hur undervisningen för flerspråkiga barn kan utvecklas och bygger på den senaste forskningen. Under kursen inspireras du av ledande forskare inom flerspråkighet och interkulturalitet. Utbildningen är till stor del digital med några fysiska träffar och omfattar tio eftermiddagar.

Läs mer och anmäl dig via Lärtorget

Gymnasiet

  • Genrepedagogik – Reading to learn

Utbildningen ska stärka lärares förmåga att planera och genomföra en språk- och kunskapsutvecklande undervisning förankrad i genrepedagogisk teori och metod. Den ger lärare verktyg att skapa stödstrukturer för elevernas lärande så att alla elever, oavsett språklig och social bakgrund, lär sig läsa och förstå men också skriva de texter som förväntas i olika skolämnen. Omfattningen är åtta heldagsworkshoppar och två digitala handledningstillfällen. 

Läs mer och anmäl dig via Lärtorget