En kommungemensam strategi i Göteborgs Stad ska se till att alla barn och elever möter en inkluderande språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Foto: Lo Birgersson

Strategi för läs- och skrivutveckling ska öka likvärdigheten


Publicerad 20 februari 2018

En kommunövergripande strategi för att stärka läs- och skrivutveckling ska öka likvärdigheten i Göteborgs förskolor och skolor.

Under 2016 gjordes en nulägesanalys av stadens olika insatser för att stärka barns och ungdomars läs- och skrivutveckling. Men den som grund fick Center för skolutveckling i uppdrag av Stadsledningskontoret att formulera ett förslag till strategi för att stärka Göteborgs Stads arbete med läs- och skrivutveckling. Strategin omfattar förskolor, förskoleklasser, fritidshem, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i kommunen.

Strategin ska se till att alla barn och elever, oberoende av bakgrund, förutsättningar och behov, ska möta en inkluderande språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Med ökad kunskap om läs- och skrivutveckling i hela utbildningskedjan är förhoppningen att likvärdigheten ska öka.

Nu har kommunstyrelsen beslutat att lämna över förslaget till den nya förskolenämnden, nya grundskolenämnden och utbildningsnämnden som får arbeta vidare med hur strategin ska användas.

Strategi för läs- och skrivutveckling hittar du under fliken Producerat av oss och rubriken Läs- och skrivutveckling. 

För mera information kan du kontakta:
Pernilla Andersson Varga
Telefon: 031-367 04 21
Mobil: 070-254 15 10
E-post: pernilla.andersson.varga@educ.goteborg.se