Trollängsskolan, Askim

En ny verksamhet ska byggas med plats både förskola och skola. Lokalerna på Trollängsskolan är nedslitna och inte funktionella ur ett pedagogiskt perspektiv. De gamla skolbyggnaderna rivs och ersätts av nya moderna lokaler anpassade för dagens undervisning.

Vad händer just nu?

Januari 2018
De nya utbildningslokalerna föreslås bestå av skola F-6 för 400 elever inklusive idrottshall samt förskola med 8 avdelningar, 144 barn. Nu görs avstämningar med andra förvaltningar som berörs: SDF Askim-Frölunda-Högsbo, Park och natur, Kretslopp och vatten, Miljöförvaltningen, Lokalsekretariatet, Trafikkontoret och Fastighetskontoret.

Planbeskrivning

Mars 2017
Lokalförvaltningen har lämnat över förstudien till Lokalsekretariatet för granskning.

Januari 2017
Stadsbyggnadskontoret ser just nu över detaljplanen för området. Det är i detaljplanen förutsättningar för den nya förskole- och skolbyggnaden bestäms, t ex hur höga och stora byggnaderna får vara.

 

Fillista