Illustration: D Office Arkitekter AB

Toleredsskolan, Hisingen

Toleredsskolan, byggd 1953, är en F-9-skola för cirka 700 elever. På grund av befolkningsutvecklingen i området, ska den nu delvis rivas och ersättas med en ny skolbyggnad i tre våningar. Vi bygger även en efterlängtad idrottshall.

Toleredsskolan behöver byggas om och till med anledning av att det beräknas vara 300 fler elever 2020 jämfört med 2014. Om- och utbyggnaden av lokalerna sker etappvis. Där det idag står provisoriska evakueringslokaler under byggtiden, kommer det efter att skolan är färdig att anläggas parkeringsplatser. På platsen för nuvarande hus B uppförs en ny undervisningsbyggnad för åk 7-9 med specialsalar för slöjd, NO och hemkunskap samt en idrottshall. Den nya byggnaden får tre våningsplan och en beräknad yta på totalt 4 763 kvm. I projektet ingår även en ombyggnad av befintligt mottagningskök i hus A i syfte att utöka kapaciteten.

Byggherre är lokalförvaltningen i Göteborgs Stad och upphandlad entreprenör är Byggfokus Entreprenad AB. Ombyggnationen beräknas färdig under sommaren 2022 och investeringskostnaden uppgår till 134 miljoner kronor.