Tills nya Åkeredsskolan ska ersättas med ny skola, ska paviljonger lösa behovet av undervisningslokaler. Foto: Tiina Petersson

Ny grundskola i Åkered

Planerna på en ny F-6-skola som ska ersätta nya Åkeredsskolan fortsätter. Skolan har sedan höstterminen 2020 sin verksamhet i paviljonger, på grund av skolans innemiljöproblem. Här kan du läsa mer om arbetet med att få en ny grundskola på plats.

Vad händer nu i projekt Ny grundskola i Åkered?

Lokalförvaltningen som är byggherre för stadens skolor, lämnade i höstas in förhandsbesked för ny grundskola i Åkered. Detta förslag fick synpunkter från grannar och sakägare, och lokalförvaltningen gav därför i uppdrag till arkitekten att i samarbete med grundskoleförvaltningen finna en annan placering av skolan på tomten. Det nya förslaget är nu inskickat till stadsbyggnadskontoret.

Nu händer följande: Grannar och sakägare får per post ett ”vykort” från stadsbyggnadskontoret med en webb-adress där handlingarna som ligger till grund för förhandsbeskedet kan laddas ner och granskas, och information om var de ska vända sig med synpunkter. Du kan se handlingarna och ritningarna längre ner på den här sidan. De som har synpunkter ska skicka dessa till stadsbyggnadskontoret innan byggnadsnämndens möte i juni, då politikerna fattar sitt beslut. Ett positivt förhandsbesked gör att processen kan gå vidare med bygglovsansökan. Ett negativt förhandsbesked kan överklagas.

Vad är ett förhandsbesked?

Vid en ansökan om förhandsbesked gör byggnadsnämnden en lokaliseringsprövning, det vill säga undersöker om platsen är lämplig för bebyggelse och berörda grannar får också yttra sig om åtgärden.
Syftet med ett förhandsbesked är att den sökande, i det här fallet lokalförvaltningen, ska kunna få ett vägledande besked innan byggnadsprojektering påbörjas och kostnader läggs ner på till exempel ritningar.

Hur ser det nya förslaget ut?

I den nya grundskolan i Åkered behöver fler elever få plats eftersom inflyttningen i området och expansionen är stor. Många ser det som en trygghet att ha nära till skolan, så som den ligger ”mitt i byn” i Åkered. I det nya förslaget har byggnaden flyttats så att det nordöstra hörnet nu är placerat så långt ut som möjligt på tomten. Detta ger ett betydligt större avstånd till grannar i både väster och söder än det tidigare förslaget, men också jämfört med den befintliga skolbyggnadens läge idag. Den nya placeringen medför dock att skolgården blir uppdelad på två sidor av byggnaden vilket inte är optimalt för skolverksamheten, men kan accepterats av grundskoleförvaltningen.

Eftersom skolan föreslås placeras på en lägre del av tomten, är ambitionen att skolans höjd ska harmoniera med omkringliggande hus och inte heller ge störande insyn eller skuggeffekter. Det har gjorts en skuggstudie som är bilagd ansökan och som redogör för beskuggning sommar- och vintertid vid olika tider på dygnet. Du kan se skuggstudien i en pdf längre ner på den här sidan.

Tanken är att skolan precis som idag ska angöras via Brungatan. De synpunkter på ökad trafik på Spektrumgatan som har kommit in, har lämnats till trafikkontoret för vidare hantering.

Hur ser tidplanen ut?

Byggprojekt är en lång process i staden, och en ny grundskola i Åkered är högsta prioritet. De lagstadgade samråden och beredningarna tar tid, därefter ska tre nämnder ta beslut och efter det ska detaljprojektering utföras och byggnadsentreprenör upphandlas för rivning och byggnation. Vår förhoppning är att en ny grundskola i Åkered kan stå färdig tidigast om tre år, detta dock under förutsättning alla nödvändiga beslut fattas utan förseningar.

Hur länge kommer eleverna gå kvar i de tillfälliga paviljongerna?

Paviljongerna har tillfälligt bygglov som kan förlängas 5+5 år, och inom den tiden måste en ny grundskola i Åkered ha färdigställts. Det finns inga beslut fattade ännu om eller när den nya skolan ska börja byggas. Vi kan därför inte säga när den nya skolan är färdig. Tills vidare har nya Åkeredsskolan sin verksamhet i paviljongerna.

Vad händer med befintliga Åkeredsskolan?

Skolan är till största delen tomställd sedan ett drygt år. Lokalförvaltningen har lämnat in en rivningsansökan, men delar av Åkeredsskolan, som byggdes på 1960-talet, kan omfattas av bevarandekrav som byggnadsnämnden behöver ta ställning till. Det handlar om matsalsdel och gymnastikbyggnad där man återfinner merparten av skolans materialmässiga och arkitektoniska kvaliteter som anses tidstypiska och gestaltningsmässigt hör samman med egnahemsområdet Åkered.

Vem kan jag prata med om planerna på ny grundskola i Åkered?

Frågor om projektet: Ingegärd Arkelid, projektledare lokalförvaltningen telefon: 031-365 07 99
Frågor om skolverksamheten: Frank Kärrå, fastighet och säkerhet grundskoleförvaltningen telefon: 031-367 36 15

Dokument

Omarbetat förslag på ny skola i Åkered

Reviderade ritningar

Bakgrund

Det har planerats för en ny skola i Åkered i flera år, men planprocessen har dessvärre dragit ut på tiden.
När elever på nya Åkeredsskolan började få fysiska symptom som huvudvärk, utslag och andningsproblem på senhösten 2019, gjorde lokalförvaltningen som förvaltar skolan flera undersökningar och en stor innemiljöutredning som visat på fuktskadorna som var mer omfattande än befarat.

Kommunen beslutade att evakuera elever och personal från skolan.
I februari 2020 bussades elever och medarbetare i årskurs 4-6 till Kvibergsskolan för resten av vårterminen. Eleverna i årskurs 2-3 undervisades i paviljonger i nära anslutning till skolan, och dessa paviljonger byggdes ut för att få plats med hela verksamheten lagom till höstterminens start 2020. Paviljongerna har tidsbegränsat bygglov i 5 + 5 år.

Kontakt

Telefon: Göteborgs Stads kontaktcenter 031-365 00 00