Skiss av den nya skolans fasad. Illustration: D Office

Ny grundskola i Lundby

I Lundby bygger vi en ny skola för årskurs 7-9. Där kommer drygt 600 elever samt 20 elever i träningssärskola att utbildas. Det byggs även två idrottshallar med läktare som ska rymma 1000 åskådare, samt kulturskola. Aulan ska fortsatt möjliggöra för kulturevenemang och upplevelser för invånarna i stadsdelen.

Ny grundskola i Lundby

Fler barn i stadsdelen Lundby gör att det finns behov av en ny större grundskola med plats för idrott och kultur. I mars 2021 planerar vi att sätta spaden i backen efter att ha rivit delar av det gamla Lundby gymnasium. Byggnationen pågår i cirka två år och ska resultera i en högstadieskola för årskurs 7 till 9 samt träningssärskola och kulturskola. Vi bygger även två fullmåttshallar som Göteborgs idrottsföreningar kan nyttja på kvällar och helger för träning eller turneringar. De utdragbara läktarna ska rymma 1000 åskådare.

Aulan och foajén bevaras och kommer även i fortsättningen att vara samlingsplatsen för kulturella upplevelser och intressanta föreläsningar för en publik om cirka 800 personer.

Vad händer just nu i projektet?

Mars 2021: Rivningen och bortforsling av gammalt material är avslutad och nästa förberedelse inför byggstarten tar vid. För att hålla jordmassor och lera på plats, kommer stora plåtväggar att bankas ner i marken. De fästs ihop och blir en barriär som gör att omkringliggande jord inte förskjuts när man fortsätter att gräva. Montaget av spont, som stödkonstruktionen kallas, påbörjar vi veckan efter påsk. Det kommer att låta en hel del och även skapa vibrationer. Störningarna läser mätare av kontinuerligt och varnar om gränsvärdena för ljud och vibrationer riskerar att överskridas. När arbetet med att få sponten i backen är färdigt, fortsätter vi med pålning för att sedan kunna gjuta den nya grundskolans källare.

Februari 2021: Vi bygger en tillfällig lekyta för förskolan i Sunnanvindsparkens norra del, Sockenvägens förskola. Detta för att frigöra yta som behövs när vi bygger den nya grundskolan och idrottshallarna.

December 2020: Byggstaketet ersätts med ett mer täckande bullerplank. Den del av planket som vetter mot Munkedalsgatan kommer Kulturskolan, som blir en del av nya grundskolan, att pryda med graffitikonst.

November 2020: Rivningen påbörjas och beräknas pågå till mars. Aulan med tillhörande foajé kommer att bevaras, men huvudbyggnaderna samt gymnastiksalen kommer att ge plats åt en ny, modern grundskola.