Illustration: Fredblads arkitekter

Skytteskolan, Högsbo

Antalet bostäder i området runt Skytteskolan ökar. Göteborgs stad undersöker nu möjligheter att utöka antalet skolplatser vid Skytteskolan.

Bakgrund

Området runt Skytteskolan är under utveckling och det planeras för flera tusen nya lägenheter både inom program Frölunda och Jubileumssatsningen fram till år 2035. Det kommer att betyda en stor ökning av antalet elever.

För att kunna bereda plats i skolan för de yngsta eleverna i deras närområde är det nödvändigt att Skytteskolan expanderar för att möte kommande behov. Tomtytan som Skytteskolan ligger på är stor och medger en större skolbyggnad med kapacitet för många fler elever.

Områdets närliggande skolor saknar fullt utbyggda specialsalar, så som slöjd, idrott, hemkunskap och NO-salar. Behovet av dessa salar är stort och med en ny fullt utrustad skola kan närliggande skolor samnyttja dessa ytor för sin undervisning.
Skytteskolan är idag en F-3 skola med ca 210 elever.

Vad händer just nu?

November 2019
Skytteskolans elever och personal har sin arbetsplats i paviljonger medan nya skolan med en fullstor idrottshall byggs. Den beräknas stå färdig vintern 2021 med möjlig inflyttning för verksamheten till vårterminen 2022.

Juni 2018
Anpassning av de tillfälliga lokalerna i B16 vid Högsbo sjukhus pågår för att passa verksamheten.

Maj 2018
​25 maj beslutade nämnden att ge Lokalsekretariatet i uppdrag att skriva kontrakt för lokalen B16 vid Högsbo sjukhus. Skytteskolan kommer under hösten placera årskurs 4 i de tillfälliga lokalerna. Bygget av skolan fortsätter enligt planerna. Paviljongerna kommer att stå klara för användning vid årsskiftet 2018/2019. Anbud och projektering ska vara klart innan sommarlovet. 

April 2018
Sektor utbildning har hittat lokaler i närområdet för att utöka skolan tills paviljongerna är på plats. I maj fattas beslut i nämnden om lokalerna kan användas. 


Mars 2018
​​Beslut har fattats att evakuering av skolan sker i januari 2019. Flytten av skolan kommer ske till uppbyggda paviljonger. Sektor utbildning ser över möjligheten att utöka skolan till andra lokaler under året.


Februari 2018
Den 19 februari hölls ett dialogmöte med frågor och svar om projektet. Med på mötet var planeringsledaren från sektor utbildning och representanter från föräldraföreningen på Skytteskolan.


Januari 2018
När nya skolor byggs i Göteborgs stad använder man sig av ett lokalprogram som t ex anger hur stora olika rum (klassrum, matsal etc). I rumfunktionsprogrammet anges sedan i detaljerad form vad som ska finnas i respektive rum, t ex whiteboards, belysning, krokar och fast möblemang. Just nu är vi i slutfasen av rumfunktionsprogrammet. Parallellt med detta arbete sker upphandling av moduler för evakuering av skolan för hösten. Det var först tänkt att moduletableringen skulle ske etappvis, men nu är det klart att alla moduler blir tillgängliga samtidigt. Detta kommer att förenkla för verksamheterna.

December 2017
Just nu pågår arbete med att utforma RFP (rumfunktionsprogram för skolan). Hela byggnationen kommer att skötas av ett företag vilket är under upphandling just nu. Lokalförvaltningen upphandlar nu också leverantör av moduler/paviljonger som ska användas som skollokaler under byggnadstiden.

Oktober 2017
Vi inväntar nu investeringsbeslut ifrån stadsledningskontoret.
Tre föräldrarepresentanter från Skytteskolan deltog på stadsdelsnämndens öppna förmöte i oktober och lämnade över ett brev till politikerna. I brevet finns ett antal synpunkter som de vill att vi ska beakta inför bygget av den nya skolan.

September 2017

På mötet den 26 september fattade stadsdelsnämnden beslut om att bygga Skytteskolan. Projektet ligger med i Kommunfullmäktiges budget.

Ett femtiotal föräldrar kom till informationsmötet den 11 september. Nina Baldursdottir, projektledare Lokalsekretariatet, och Marie Sandstig, områdeschef skola, och Hans Björklund, planeringsledare, berättade om nuläge, evakuering och framtid. Deltagarnas frågor kretsade mest kring säkerheten under byggnationen, t ex skolväg och miljön på skolgården.
Nina Baldursdottir presentation
Hans Björklunds presentation

Augusti 2017
Alla föräldrar bjuds in till en informationskväll den 11 september kl 18.00 i Skytteskolans matsal. Läs mer i inbjudan.

Maj 2017
Hus D kommer från och med vecka 27 att tillhöra Skytteskolan. Lättare upprustning av byggnaden sker under sommaren. Till hösten flyttar alla förskoleklassbarn in i Hus D.

Mars 2017
Förstudien slutförs i mitten på april. Därefter lämnas den över till Lokalsekretariatet för granskning. Allmän lokalöversyn fortsätter för att tillgodose höstens behov av utbildningsplatser.

Februari 2017
Förstudie pågår just nu där Liljewalls arkitekter arbetar med två parallella spår. Det ena spåret är den expansion som Skytteskolan behöver till hösten och det andra spåret är en utbyggnad av nya Skytteskolan till en F-9 skola.

Januari 2017
Planering pågår för hur hus D ska anpassas till skolans behov inför hösten då ytterligare två elevgrupper ska få plats.

December 2016
Just nu planerar stadsdelen för att göra plats för fler elever på Skytteskolan till läsåret 17/18. Intentionen är att den verksamhet som idag bedrivs i hus D på skolan flyttar till andra lokaler. Under sommaren anpassas sedan hus D för skolverksamhet så att årskurs 3 kan flytta in vid terminsstart augusti 2017.

Samtidigt fortsätter förstudien för att bygga ny F-9 skola. Just nu undersöks var på skolområdet eleverna ska gå under tiden den nya skolan byggs. För att eleverna ska få en bra och säker skolmiljö under byggtiden är det viktigt att separera byggområde och skolområde.

I förstudien görs nu också en grovplanering för hur byggnaden kan komma att se ut. En arkitekt räknar på ytor och tar fram förslag på utformning där alla funktioner finns med. Under fliken "Byggprocessen" ovan kan du läsa mer om Göteborgs stads riktlinjer gällande skolors ytor för både inne- och utemiljö.

Oktober 2016
Förstudiemöte 2 hålls den 14 oktober. Innan mötet utses en arkitekt för uppdraget att undersöka möjligheterna för skolbyggnation på tomten.

Augusti 2016
Lokalförvaltningen i samarbete med stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo undersöker nu möjligheterna att bygga en F-9 skola med plats för fler elever. En förstudie har startats.