Ritning: Landskapsgruppen

Hultskolan

I Hult har en helt ny skola byggts med plats för elever från förskoleklass till årskurs 6. Merparten av de fem skolbyggnaderna revs för att ge plats åt en sammanhållen skola och en ny idrottshall. Skolan stod färdig hösten 2017.

Bakgrund

Hultskolan från 1980-talet är sliten och uppfyller inte behovet av antalet elevplatser eller en lokaler som gör nya pedagogiska arbetssätt möjliga. Lokalförvaltningen bygger därför på uppdrag av SDF Askim-Frölunda-Högsbo en ny F-6 skola med en skolgård där elever kan leka och lära i en varierad och kreativ miljö. Fyra befintliga skolbyggnader ska rivas och ersätts med en sammanhållen skolbyggnad om ca 2 600 m2. Den nya skolan byggs i ett plan och den kommer att ha en fasad i gråbrunt trä.

Inflyttning i omgångar
För att eleverna ska kunna vara kvar på Hultskolan medan byggnationen pågår uppförs det nya skolhuset i omgångar allt eftersom den gamla skolan rivs. En befintlig skolbyggnad sparas. I anslutning till skolan byggs en ny större skolidrottsbyggnad än den som finns idag.

Utemiljö med olika teman
Den centrala delen av skolgården kommer att få en ny bollplan. Konstgräsplanen kompletteras med ytor intill med lekredskap för elever i alla åldrar. Andra delar av skolgården tar fasta på fri lek i naturskog med hinderbana, ett område för pedagogisk odling och ett idrottstorg med pingisbord, parkourbana och friidrottslek. Till våren 2018 beräknas alla delar av utemiljön vara klara.

Säkrare hämtning och lämning
För att öka trafiksäkerheten för elever breddas infarten till parkeringen längs Hults gata och kompletteras med en egen zon för av- och påstigning. Angöring för mattransporter och personalparkeringar är så långt det är möjligt separerad från barnen. I anslutning till parkeringen kommer det även att byggas ett återvinningshus.

För att uppmuntra elever att ta cykeln till skolan finns flera cykelställ i olika delar av skolgården. Gång- och cykelvägens nuvarande sträckning vid skolan kommer att förändras, enligt Trafikkontoret.

Byggarbetsplatsen är helt inhägnad under tiden som entreprenaden pågår. Lokalförvaltningen ansvarar för att de som arbetar med byggprojektet följer gällande lagar, regler och miljökrav.

Vad händer just nu

Oktober 2017
Skolan är nu helt klar och idrottshallen kan nu nyttjas i full skala.

September 2017
Justering av ventilationssystem i idrottshallen pågår. Arbetet väntas vara klart till 1 oktober och då kan eleverna börja nyttja hallen. Skolgården är nu helt klar.

Maj 2017
Idrottshallen beräknas vara klar att tas i bruk 7 september. Markarbete av skolgården pågår.

Mars 2017
Just nu pågår justeringar av bygget i etapp 2 och inflyttningen har börjat så smått. Preliminärt överlämningsdatum av byggnaden är satt till den 7/4. Byggnationen av idrottshallen har påbörjats och beräknas stå klar i månadsskiftet augusti-september.

Januari 2017
Etapp 2 pågår enligt plan.

December 2016
Nu är elever och personal på plats i första delen av den nya skolan. Tidningen Sydväst gjorde ett reportage från inflyttningen. Läs artikeln här.
Byggnation av etapp 2 och nedmontering av paviljongerna går enligt plan.
 

Bilder från korridorer och klassrum på den nybyggda delen av Hultskolan.Bilder från korridorer och klassrum på den nybyggda delen av Hultskolan.

November 2016
Just nu planeras möblering och inredning till de nybyggda skollokalerna. Den 5 december flyttar eleverna in i den nya skolan och därefter monteras paviljongerna ner.

Byggnation av etapp 2 fortsätter och är inflyttningsklar i augusti 2017. Byggstart av idrottshall beräknas till mitten på januari för att vara klar i oktober 2017. Till våren 2018 beräknas alla delar av utemiljön vara klara.

Oktober 2016
Just nu pågår etapp 1 och den beräknas vara klar i mitten på december. Då kan eleverna flytta in i den färdiga delen av skolan.
 

Dokumentation

Skiss på skolans nya utemiljö
Fasadritning

Informationsbrev till skolledning och vårdnadshavare
(löpande "byggbrev" under byggtiden)

nr 13, januari 2016
nr 14, februari 2016
nr 15, april 2016
nr 16, juni 2016
nr 17, september 2016
nr 18, november 2016