Glöstorpsskolans huvudingång vetter mot Tuve torg. Illustration: D Office arkitekter

Glöstorpsskolan, Tuve

Glöstorpsskolan har sedan 2018 verksamhet på Stora Holm under tiden den nya skolan byggs. Nya Glöstorpsskolan planeras stå färdig under 2021.

Vad händer just nu?

Entreprenören Peab bygger den nya skolan som beräknas kunna ta emot elever lagom till höstterminen 2021.

Augusti 2021

Skolan står klar och invigs. 

November 2020

Stora delar av skolan är färdig exteriört och det pågår arbeten inuti skolan med att färdigställa miljöerna där.

Mars 2020

De skyddsrum som fanns i källaren under den gamla skolbyggnaden, har ersatts med nya skyddsrum för de boende i området. Myndigheten för skydd och beredskap, MSB, har nya riktlinjer som säger att man inte längre får avveckla eller riva befintliga skyddsrum. De ska istället ersättas med nya som kan tas i bruk ifall det blir en stor samhällsstörning eller krig.

Oktober 2019

Ett första spadtag togs i augusti och bygget av nya Glöstorpsskolan är i full gång. I området kring Tuve torg pågår en utveckling av stadsdelen med en mängd nya hyres- och bostadsrätter.

Maj 2018

Glöstorpsskolan förbereder sig inför flytten till lokaler på Stora Holm. Flytten kommer att ske under sommaren 2018.

Under våren pågår också arbetet med den nya skolan. Tillsammans med Lokalförvaltningen sammanställer verksamheten de behov den nya skolan behöver för att skapa goda förutsättningar för skolans verksamhet.

Januari 2018

Planering för evakuering av skolan till lokaler på Stora Holm pågår. Skolan kommer att flytta ur sina nuvarande lokaler under sommaren 2018. Höstterminen 2018 kommer att starta på Stora Holm.

Juni 2017

Det ursprungliga uppdraget att utreda en om- och tillbyggd 4-9 skola med plats för 600 elever har förändrats under förstudiens gång.

Kapaciteten har utökats till 720 elever. Under förstudien stod det klart att befolkningen kommer att öka i området. Detta kräver en större skola. Parallellt har Lokalförvaltningen lyft problem med konstruktionen i den del av skolan som föreslogs finnas kvar. Glöstorpsskolans tekniska standard är låg och skolan har ett mycket stort underhållningsbehov. Detta kostar mycket att åtgärda. Den reviderade förstudien föreslår därför att hela den befintliga Glöstorpsskolan rivs och ersätts med en helt ny 4-9 skola i två våningsplan med kapacitet för 720 elever. Stadsdelsnämnden i Norra Hisingen godkände 2017-05 30 att Glöstorpsskolan ersätts med en ny byggnad anpassad för 720 elever med tillagningskök.

Under byggtiden kommer skolan att flytta sin verksamhet till tillfälliga lokaler på Stora Holm. I dagsläget är det bestämt när skolan kan stå klar. Preliminärt kan skolan vara klar våren 2021.

Oktober 2015

Förstudien är avslutad. Stadsdelsnämnden i Norra Hisingen beslutade i oktober 2015 att bygga om och utveckla Glöstorpsskolans lokaler, så att de blir trygga, trivsamma, väcker elevernas kreativitet och lust att lära. 

Bakgrund

2014 tog politikerna i stadsdelsnämnd Norra Hisingen beslutet att i samband med att Glöstorpsskolan byggs om, göra den till en 4-9 skola med plats för 720 elever. Det innebär att elever och personal får en större, modernare skola som är bättre anpassad till skolans undervisningsbehov och dagens pedagogik. 

Dokumentation

2017-05-03 TU Reviderad förstudie gällande Glöstorpsskolan –
Nybyggnation