Illustration: Contekton

Gärdsåsskolan, Kortedala

Gärdsåsskolan är en 4-9-skola vid Kortedala torg med 400 elever. Skolans byggnader ska nu moderniseras genom att byggnader rivs, byggs nytt eller renoveras - dock med en varsamhet för skolans historiska värde.

Vissa delar av Gärdsåsskolan byggdes 1957-59 efter ritningar av den kände funkisarkitekten Nils Einar Eriksson. Skolan är därför utpekad i Göteborg kommuns bevarandeprogram som kulturhistoriskt värdefull, både interiört och exteriört. Gärdsåsskolan har ett samhällshistoriskt värde och är en viktig del i förståelsen av 1950-talets stadsplanering.

I entreprenaden ingår rivning av två hus, nyproduktion av skolbyggnad, med ingående anläggningsarbeten, invändiga arbeten i befintlig skola, om- och tillbyggnad samt iordningställande av tillfälligt serveringskök och matsal. Total area på nya Gärdsåsskolan blir ca 10 800 kvm.

Gärdsåsskolan nybyggnad, till- och ombyggnad samt rivning är ett komplext projekt som innehåller många moment som utförs i två huvuddelar och många etapper. Projektet utförs som en samverkansentreprenad. Gärdsåsskolan, lokalförvaltningen och entreprenören Tuve Bygg AB samarbetar i utformningen, projekteringen och byggnationen.

Gärdsåsskolan sedd från söder på Förstamajgatan. Illustration: Contekton


Drönarbild från 30 mars 2020.


Drönarbild från 30 mars 2020.