Foto: M K

Vår förskola

Förskolan Bygatan 13c ligger i Långedrag vid Hinsholmskilens båthamn med naturen runt knuten med närhet till både hav, skogsområden och allmänna kommunikationer. Förskolan har två avdelningar med åldersindelade barngrupper.

På vår förskola lägger vi stort fokus på att skapa meningsfulla sammanhang där barnen har tillit till sin egen förmåga, till andra och sig själv. Vår verksamhet och miljö formas utifrån barnens erfarenhetsvärld där barnen uppmuntras och utmanas att skapa föränderlig kunskap och mening. Vi organiserar oss i projektarbeten där barnens inflytande över innehåll, material och upplägg är grunden. Pedagogisk dokumentation är för oss ett viktigt verktyg där barnen kan få makt över sitt eget lärande och vara delaktiga i utbildningens utformning. Vi lyfter fram vad barnen gör och tänker, så att barnens lärande och utveckling synliggörs. Vi återför och reflekterar dokumentationen för och med barnen i olika forum.

Förskolan är barnens arena. En plats där reflektion mellan barn och vuxna är en central del i den dagliga verksamheten. En plats där undervisning och lärmiljöer anpassas efter barnens intressen och önskemål, inspirerar till utforskande, självständighet och nyfikenhet. Barnen ges möjlighet att utvecklas i samspel med andra utifrån sina erfarenheter och behov. På så vis lägger vi grunden för det livslånga lärandet där förskolan är det första steget i utbildningssystemet.

Kunskap är något vi skapar tillsammans, lärandet bygger på utforskande och är ständigt i rörelse. Alla barns lika värde är en självklarhet för oss. Alla barn behandlas med respekt och vi utgår alltid utifrån barns olikheter som en tillgång.

Avdelningar och personal

Bygatans förskola har två avdelningar. På Babord är barnen 1–3 år och på Styrbord 3–5 år. Undervisning sker både inne och ute.

Här arbetar legitimerade förskollärare, barnskötare och förskoleassistenter. Vi har samarbete med Göteborgs universitet och tar regelbundet emot studenter från lärarprogrammet.

Förskolan ingår i en enhet bestående av ytterligare två förskolor, närliggande Eckragatan samt Örlogsvägen i Nya varvet.

Pedagogik med demokratiskt förhållningssätt

”Varje barn ska få erfara att dess handlingar gör skillnad i samhället!” Dessa ord är vår vision och något vi anser viktigt att barn får med sig från förskolan.

När vi formar utbildningen vill vi att barnen ska upptäcka att deras tankar är viktiga och att de påverkar varandra och omgivningen. När barnen får känna sig delaktiga och ha inflytande över sitt liv och sin vardag på förskolan ökar självförtroendet och självkänslan. Vi har stor tillit till barnen och tar deras tankar, funderingar och önskemål på största allvar.

Vårt arbetssätt inspireras av Reggio Emilia filosofin. Det innebär ett pedagogiskt förhållningssätt som bygger på en humanistisk livsinställning där man har en stor tro på människans möjligheter och en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta. Vi strävar efter att utveckla dem i vårt sammanhang, utifrån våra förutsättningar och utifrån de barn och pedagoger som finns här.

Barn är medmänniskor och samhällsmedborgare, de är värdefulla här och nu. Varje barn är en egen individ med egen inneboende drivkraft och kompetens. Barn är viktiga, aktiva, unika och har sitt eget sätt att vara, tänka och lära. Vi värnar om vikten av att respektera och ha en tro på barnen. Barns alla olikheter är en tillgång för gruppen.

Projektinriktat arbetssätt och aktiva lärmiljöer

Vårt projektinriktade arbetssätt är processorienterat och bygger på ett postkonstruktionistiskt perspektiv – att kunskap är kontextuellt. Vi tror att lärande utformas i processer tillsammans med andra. Projekten kan vara små eller stora och undervisningen utgår från förskolans läroplan.

Barnen delas i mindre grupper under dagen. Detta för att ge alla barn möjlighet till delaktighet och att ta för sig i aktiviteter. Barngruppens sammansättning är viktig för att alla barn ska få komma till sin rätt. Grupperna är ibland fasta och ibland utifrån intresse.

Lärmiljöerna är uppbyggda i zoner som hela tiden förändras av pågående projektarbete, barnens intresse och behov. Utforskande och delaktighet är viktiga begrepp i vår verksamhet.

En dag på förskolan

• frukost
• projektarbete
• lunch
• vila
• mellanmål

Undervisning och lek sker både inne och ute.
Avdelningarna har öppet 7.30-16.30. Innan och efter det är alla tillsammans. Vid dessa tider samverkar all personal på förskolan och du möter därmed andra pedagoger än de som arbetar på den egna avdelningen.

Samverkan

En viktig förutsättning för barnens trivsel, utveckling och lärande är ett nära samarbete mellan hem och förskola.

Vi dokumenterar barnens lärprocesser och samverkar med vårdnadshavare om barnens omsorg, lärande och utveckling. Vi har regelbundna utvecklingssamtal, vårdnadshavarmöten och andra forum för delaktighet.