Foto: Marie Ullnert
Bildtext: Elever på Burgårdens gymnasium pratar med varandra.

Trygghet och studiero

På Burgården arbetar personal och elever tillsammans. Vi är en stor arbetsplats och för att vi alla ska trivas förväntar vi oss att alla visar respekt för varandra och för vår gemensamma arbetsmiljö. Som elev på Burgården kommer du att märka att personalen som leder arbetet har höga förväntningar på dig. Din tid och trivsel i skolan är vår högsta prioritet.

Kamerabevakningen

Kamerabevakningen på Burgårdens gymnasium finns för vår gemensamma trygghet i syfte att förebygga och utreda incidenter. Det inspelade materialet används endast av behörig personal på skolan när en incident har anmälts, men kan överlämnas till polisen vid misstanke om brott.

Den rättsliga grunden för bevakningen består av Skollagens bestämmelser om trygghet och studiero samt Arbetsmiljölagens bestämmelser om en sund och säker arbetsmiljö (Kap.2 §2). Kamerabevakningen är samverkad med arbetsplatsens fackliga organisationer.

Kamerabevakningen genomförs av Burgårdens gymnasium, som hör till utbildningsnämnden i Göteborgs stad.

Har ni synpunkter på den bevakning vi bedriver kan ni framföra klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet i alla frågor om kamerabevakning. Se www.datainspektionen.se

Vill du ha mer information skicka e-post till: info.burgarden@educ.goteborg.se

En registrerad person kan i vissa fall till begära att deras uppgifter raderas. Det inspelade materialet på Burgårdens gymnasium raderas kontinuerligt efter 30 dagar.

Stadens kontakt i dataskydds- eller integritetsfrågor är Intraservice:

Telefon: 031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Adress: Rosenlundsgatan 4, 403 31 Göteborg
Dataskyddsombud: dso@intraservice.goteborg.se

(Vid kontakt med dataskyddsombud vänligen ange att det gäller utbildningsnämnden som personuppgiftsansvarig, då funktionen är central för Göteborgs Stad).