Vår skola

Brottkärrsskolan i Hovås är en modern skola som startade höstterminen 2011. Här går närmare 230 elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan har ett fritidshem som också är från 2011. Vi är också mycket stolta över vårt fina bibliotek som utgör en central del i elevernas skolarbete.

Skolans profil

Hos oss är eleverna uppdelade i tre spår. Två spår för de som går i förskoleklass fram till årskurs 3, och ett spår för de som går i årskurs 4 till 6. Eleverna samarbetar med varandra inom spåren, främst genom fadderverksamhet och temaarbeten. Fördelarna med detta arbetssätt är bland annat att eleverna möter samma pedagoger flera år i rad.

På Brottkärrskolan är lek, rörelse, utomhuspedagogik, praktiskt arbete och estetisk verksamhet viktiga delar i skoldagen. Några gånger per läsår arbetar alla elever med temaarbeten som involverar flera olika ämnen.

Fritidshem

Brottkärrsskolans fritidshem har en utomhusprofil, och har därför utflykt en gång i veckan. Fritidshemmet har fina lokaler och gott om utrymme för lek, idrott och tillgång till bibliotek.

Trygghet och trivsel

Genom klassråd, elevråd, brukarmöten, informationsmöten, personalmöten och enkäter arbetar vi aktivt med att öka delaktigheten och tryggheten på skolan. Vår vision och målsättning inom trivsel och trygghet är nolltolerans vad gäller alla former av kränkande behandling av kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

Lika behandling

Om du som elev känner att du har blivit kränkt eller diskriminerad av en elev eller en i personalen kan du prata med din rektor, eller med någon annan vuxen på skolan. Vi på skolan ska hjälpa dig. Därför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka saker vi kan göra för att hjälpa dig som har blivit kränkt. Du hittar planen i Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kontakta skolan för att få den.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Brottkärrsskolan använder vi oss till stor del av lärplattformen Vklass när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. På ditt konto på Hjärntorget kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.