Foto: Gerd Polheimer

Vår skola

Mitt emellan ett lummigt skogsområde och ett villakvarter hittar du Bräckeskolan. Här jobbar vi för att skapa en bra miljö för eleverna genom att ge dem trygghet och gemenskap. På Bräckeskolan finns årskurser från förskoleklass fram till årskurs 6, och ett fritidshem. Vi är cirka 30 pedagoger till våra 500 elever.

Skolans profil

Vi arbetar med utepedagogik som ett naturligt verktyg i skolans verksamhet. Där får eleverna uppleva naturen genom alla sina sinnen. Skolan är aktiv i pedagogiska trädgårdar där vi har inlett ett samarbete med miljöförvaltningen i Göteborg Stad för att skapa en pedagogisk odlingsträdgård på skolan. Odlingsträdgårdarna är en del i undervisningen, där både elever och pedagoger kommer att vara delaktiga genom bland annat sådd och skötsel av odlingarna.

Gotthard Ålander har ritat skolan och den äldsta delen byggdes 1946. Många delar av skolan är fina exempel på svensk 1940-talsarkitektur.

Fritidshem

På Bräckeskolan har vi sex olika fritidsavdelningar: Fläder, Hallonet, Humlan, Aprikosen, Björnbäret och Citronfjärilen, Dadlarna och en fritidsklubb. Fritidsklubben är för elever som går i årskurs 4 och uppåt. Personalstyrkan varierar utifrån elevernas ålder. Det behov och stöd som finns under skoldagen finns även på fritidshemmet. Våra fritidsavdelningar har cirka 330 inskrivna elever.

Fritidshemmen är en naturlig del av Bräckeskolan och ska komplettera förskoleklass och skola samt stimulera elevens utveckling och lärande. Leken har stor betydelse för att utveckla elevens fantasi och samarbete. Leken kan vara delvis fri och ibland styrd med ett varierat utbud av aktiviteter som fritidsgympa, fritidsråd och pyssel.

Vi satsar på utveckling av fritidshemmet och kvalitetsarbete genom gemensam vidareutbildning. Vi vill stimulera elevernas utveckling och lärande genom lek och erbjuda en meningsfull fritid.

Trygghet och trivsel

Bräckeskolan skapar förutsättningar för elevernas lärande och demokratiska utveckling genom att arbeta med trygghet, gemenskap, självständighet och att möta eleven på individ och gruppnivå.

Skolan är engagerad i ett trivselprogram. Det är en metod vi använder för att eleverna ska få ökad aktivitet, trygghet och struktur på rasterna i grundskolan. Trivselprogrammet är en del av ett förebyggande arbete på skolan för att komma tillrätta med konflikter, kränkningar och mobbning. Trivselprogrammet involverar och engagerar eleverna i hög grad.

Likabehandling

Likabehandlingsarbetet bygger på regelbundet återkommande samtalsmöten mellan elever och pedagogisk personal. Samtalen utgår från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Vi tar årligen fram en plan mot diskriminering och kränkande behandling och presenterar den för alla elever och vårdnadshavare på skolan. Vi utvärderar planen regelbundet, och skolans pedagogiska personal strävar efter att den ska bli mer synlig och bli ett levande dokument.

Du kan hitta vår plan mot diskriminering och kränkande behandling på Vklass eller ta kontakt med skolan.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Skolhusrådet är ett forum där vårdnadshavare och skolan tillsammans pratar om olika saker i skolvärlden. Vårdnadshavare väljer representanter till skolhusrådet på klassens möte med vårdnadshavare. Skolhusrådet träffas flera gånger per läsår.

Varje termin erbjuder vi alla elever och vårdnadshavare ett utvecklingssamtal med klassläraren och i vissa fall med specialpedagogen. Vid samtalet upprättar vi en utvecklingsplan. Vi formulerar mål för att tydliggöra hur en önskad kunskapsutveckling ska se ut och anger skolans insatser för att stödja elevens fortsatta lärande. I den individuella utvecklingsplanen ska skriftliga kunskapsrelaterade omdömen ingå med kommentarer av undervisande lärare.

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Bräckeskolan använder vi oss till stor del av informationssystemet Vklass när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn.