Foto: Ingela Granqvist

Skolsköterska

Skolhälsovården är en del av skolans elevhälsa. Skolhälsovårdens arbete är främst förebyggande hälsovård.

Skolsköterskan erbjuder hälsosamtal till alla elever under första läsåret.

I hälsosamtalet tas bland annat frågor om livsstil, trivsel och hälsa upp.

Du kan vända dig till skolsköterskan för att få råd och stöd i hälsofrågor och hjälp med enklare sjukvårdsinsatser.

Skolsköterskan erbjuder också stöd till elever med särskilda behov.

Skolsköterskan hjälper dig att komma i kontakt med den vanliga sjukvården om du behöver.

Skolläkaren kommer var tredje vecka. Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt.

Kontakt: