2016-2020 genomfördes en omfattande restaurering av Börsen och hela kvarteret Högvakten. Foto: F O Pettersson

Renoveringar och ombyggnationer

Börsen har byggts om och renoverats under årens lopp. Minst tre gånger har delar av huset skadats av eldsvådor. Trots det är det ursprungliga utseendet idag mycket väl bevarat och återskapat. Här är de historiska vingslagen närvarande överallt.

1875

1875 antände en pipa från spisen i vaktmästarbostadens kök på mellanvåningen några närliggande träbjälkar. Skadan blev inte stor och kunde repareras relativt enkelt.

1877

1877 försågs Börshallen med fyra järnpelare prydda med ljusarmaturer i form av gripar. De sattes in för att bjälklaget mot Festivitetssalen (nuvarande Stora Börssalen) ovanför behövde förstärkning. Samtidigt ändrades Börshallens golv och tak. Pelarna debatterades dock livligt vid tillfället, eftersom många ansåg att de förstörde salen. 

1885

1885 uppstod en mindre eldsvåda i Börsens dåvarande restaurang. Branden upptäcktes snabbt och kunde avvärjas innan någon större skada skedde.

1895

Natten till söndagen 14 juli 1895 väcktes göteborgarna av ett ilsket brandlarm. Så här stod det i Göteborgs handels- och sjöfartstidning på måndagen:

"Nyheten om eld i denna vår dyrbaraste byggnad framkallade genast allmän öfverraskning och oro, hvadan också, trots den sena timmen, folk tillskyndade från alla håll."

Branden misstänktes ha startat i husets elektriska anläggning vid Lilla Börssalens läktare upp mot vinden. Bland annat skadades både tak och golv i Festivitetssalen, numera kallad Stora Börssalen. Det lilla divanrummet mellan Stora och Lilla Börssalen brändes kraftigt. Stuckaturfirman Wiotti & Co återskapade de brända och vattenskadade stuckaturarbetena. Jönköpings mekaniska snickeribolag lagade det trasiga parkettgolvet. 

1904–1906

1904–1905 gjordes en större interiör ombyggnad. Göteborgs Stad ansåg att börshuset bättre borde motsvara Göteborgs utveckling till storstad och att stadsfullmäktige borde får en egen sessionssal i byggnaden. Arkitekt för projektet var Ernst Krüger. Den nya sessionssalen skapades genom ombyggnad av restaurangens matsal. I det före detta restaurangköket och caféet inreddes lokaler för stadsfullmäktiges kansli.

Dessutom byggdes gården om till ett överglasat pampigt trapphus. Även det tidigare divanrummet som skadades i branden 1895 ersattes av en järntrappa mellan bottenplan och festvåningen. Huset försågs också med nytt elektriskt system och gas- och värmeledningar. Nyinvigningen skedde 17 februari 1906.

1920-talet

Omkring 1910 upphörde fond- och börsverksamheten och på 1920-talet tog Göteborgs Stad över Handelssocietetens lokaler. I samband med detta gjordes mindre ombyggnader i de nedre våningarna mot Östra Hamngatan och Postgatan.

2016–2020

Sedan slutet av 1990-talet har Higab, som förvaltar hela kvarteret Högvakten, genom mätningar kunnat se sättningar i husen. 2016–2020 genomfördes därför en av de största grundförstärkningarna i Göteborgs historia i kvarteret. Samtidigt restaurerades byggnaderna varsamt för att bevara dem för framtiden och öka tillgängligheten.

Ett års kartläggning

På grund av kvarterets och Börsens stora kulturvärden samarbetade Higab med såväl arkeologer, antikvarier, konservatorer som länsstyrelsen och stadsbyggnadskontoret. Tillsammans med entreprenören F O Peterson & Söner Byggnad lade Higab ett år på att studera Börsen i detalj.

Arbetet startade med rivningsarbeten, sanering av miljöfarliga ämnen, borrning och slagning av nya pålar. För att nå grundmurarna fick golven tas bort. Eftersom Börsen och hela kvarteret Högvakten är byggnadsminne krävdes att många av golven återställdes i sitt ursprungliga skick. Under hela projektet slogs cirka 1 200 stålpålar ned i marken.

Återfick ursprungsfärgerna

Det gjordes också ett omfattande arbete med att restaurera och återställa Börsen, såväl exteriört som interiört.  Alla fasader renoverades och fick tillbaka sin ursprungliga varma beige och gråbeige färgsättning. Även fönstren återfick sin rödbruna färg.

Interiörer som tak, väggar, stuckaturer, textilier, möbler och takkronor rengjordes och restaurerades för hand, för att inte skada den känsliga miljön. Under det omfattande arbetet togs bland annat gamla dekormålningar fram och varje prisma i takkronorna putsades. 

Andra insatser var att frysa ned alla gardiner i tre till fyra månader för att ta död på skadedjur, restaurera stadsemblemet i Sessionssalen till ursprungligt skick och bättra på guldförgyllningar.

Restaurering av börshallen på Börsens bottenplan. Källa: Higab

Restaurering av Börshallen på Börsens bottenplan. Fotograf: Svante Thun Källa: Higab

Återskapad inredning

Under årens lopp hade även möbler flyttats mellan olika rum. Utifrån gamla dokument och foton återskapades rummens utseenden så långt som möjligt. Dessutom doldes flera element genom att de målades i samma stil som rummen. 

Efter fyra månaders grundligt arbete återfick hela entrérummet vid Östra Hamngatan sitt ursprungliga utseende från 1849. Bakom flera färglager hittades både vacker stucco lustro och dörrar med ådringar. Även på pelarna i trappan upptäcktes texten Uppgång till restaurationen, vilket syftar på den restaurang som en gång fanns i huset.

2020 blev renoveringen av hela kvarteret Högvakten en av de nominerade till Årets Bygge. Priset delas varje år ut till det bäst genomförda projektet inom svensk samhällsbyggnadssektor.

Du läser mer om restaureringsprojektet på higab.se