Regler för bostadsanpassningsbidrag


Här kan du läsa om vilka lagar, regler och bestämmelser som gäller vid vid bostadsanpassningsbidrag.

Bostadsanpassningsbidraget

Bestämmelserna för bostadsanpassningsbidraget regleras primärt i lagen (2018:222) Lag om bostadsanpassningsbidrag, Boverkets föreskrifter (BFS 2018:12) och rättspraxis. Nedan följer de viktigaste rättskällorna som avgör om bostadsanpassningsbidrag kan beviljas.

Lag om bostadsanpassningsbidrag

Den nya lagen om bostadsanpassningsbidrag Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag är en specialförfattning för ärenden om bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och återställningsbidrag. Den handlar i stort sett enbart om vilka villkor som gäller för bidraget.

Boverkets föreskrifter

Föreskrifterna i Boverkets författningssamling (BSF 2018:12) reglerar vilka handlingar som ska lämnas in till myndigheten (stadsbyggnadsförvaltningen) av den som ansöker om bidrag. Det är här som krav på intyg från sakkunnig vid ansökan ingår samt kravet på medgivande från ägare och nyttjanderättshavare och kravet på skriftliga beslut för reparationer, underhåll och besiktning.

Rättspraxis

Med rättspraxis menas domstolars och myndigheters domar eller beslut som är avgörande för om bostadsanpassningsbidrag kan beviljas i varje enskilt ärende. Normalt följer underinstanserna de högre instansernas avgöranden. Domar som fattats av Högsta Förvaltningsrätten (före detta Regeringsrätten) är prejudicerande.

Boverkets webbhandbok

Boverkets handbok för bostadsanpassningsbidrag innehåller alla villkor för bostadsanpassningsbidraget, reparationsbidraget och återställningsbidraget och är tänkt att vara ett stöd för handläggare. Förutom lagtexten till respektive paragraf finns där även referat av domar från förvaltningsrätterna, JO-beslut och förarbetsuttalanden.