Frågor och svar om bostadsanpassningsbidrag


Här hittar du frågor och svar om bostadsanpassningsbidrag.

På Boendeportalen finns information om syftet med intyget och vilken information som bör vara med. Det måste finnas en klar och entydig koppling mellan sökandes funktionsnedsättning och behovet av åtgärd. Vilket ord du använder för att styrka nödvändigheten är oväsentligt, men det ska entydigt framgå om du på ditt tjänsteansvar bedömer att den sökande har så stora problem att behovet av anpassning är nödvändig. Läs mer om vad som ska ingå i intyget här.

Saknar du din fråga? Maila den till oss på bostadsanpassning@stadsbyggnad.goteborg.se så får du svar.
 • Kan handläggaren och intygsskrivare göra gemensamma hembesök?

  Handläggare och intygsskrivare kan göra gemensamma hembesök men bedömning om behovet av anpassning måste vara gjord innan ett gemensamt hembesök. Ansökan och intyg ska alltså vara inskickat till stadsbyggnadsförvaltningen. Syftet med ett gemensamt hembesök ska vara att titta på möjliga lösningar och förutsättningar, inte att se vad som är nödvändigt eller inte. Observera att handläggaren aldrig kan fatta beslut om att bidrag ska beviljas på plats.

 • Kan man få bidrag för återställning av anpassningar som gjorts i bostaden?

  Bidrag för återställning av anpassningar som gjorts i bostaden (återställningsbidrag) kan endast sökas av fastighetsägaren och lämnas för återställningar i hyresrätt eller allmänna utrymmen i en bostadsrätt. Småhusägare kan alltså inte få återställningsbidrag.

 • Den sökande har uppföljningsansvaret för en bostadsanpassning

  Eftersom det är den sökande själv som ansvarar för ansökan och utförandet av arbetet är det också de som ansvarar för att anpassningen blev så som den var avsedd. Vänd dig därför direkt till den sökande om du har frågor om hur anpassningen blev.

 • Kan man ansöka om bostadsanpassningsbidrag för vad som helst?

  Man har alltid rätt att söka bostadsanpassningsbidrag, oavsett vad det handlar om. Varje enskilt ärende prövas av bostadsanpassningsenheten enligt lagen (SFS 2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

  Bostadsanpassningsbidrag lämnas endast för anpassning av permanentbostäder. Om man är stadigvarandes boende i ett fritidshus måste det därför uppfylla kraven på dagens bostadsstandardförhållanden för att bidrag ska kunna lämnas. Vi lämnar till exempel inte bostadsanpassningsbidrag för att anpassa på en daglig verksamhet. 

  Bostadsanpassningsbidrag kan endast beviljas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i och i anslutning till en bostad. Till exempel är en Handy-dusch lös inventarier och beviljas därför inte. När det gäller tvättmaskin så kan man få bidrag för framdragning av el, vatten, men får själv ansvara för att den egeninköpta tvättmaskinen blir installerad, det vill säga ansluten.

 • Måste jag bifoga ett åtgärdsförslag till mitt intyg?

  Det är inget krav att bifoga ett åtgärdsförslag men ofta önskvärt. Åtgärdsförslaget är just ett förslag och handläggaren beslutar om teknisk lösning utifrån informationen i intyget. Åtgärdsförslaget är ett bra komplement till intyget som kan ge vägledning när handläggaren ska tolka intyget.

 • Intyg för spisvakter

  Du kan välja att själv formulera ett intyg eller använda den intygsmall för spisvakter som fastighetskontoret tagit fram.. Det viktigaste är att du väljer ett sätt att intyga. Du hittar den intygsmallen för spisvakt under  Trycksaker & blanketter.

 • Vilka regler gäller vid byte av bostad?

  Det är viktigt att den sökande väljer bostad med stor omsorg utifrån de behov hen har på grund av sin funktionsnedsättning. Vid byte av bostad är det viktigt att den sökande tänker på bostadens utformning i fråga om, storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader i och i anslutning till bostaden, så att denna inte är uppenbart olämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen. Be alltid sökande som funderar på att flytta att kontakta bostadsanpassningsenheten för att få reda på vilka regler som gäller.

 • Återanvändning av tidigare gjorda bostadsanpassningar

  Vi återanvänder inte generellt tidigare gjorda bostadsanpassningar, men fastighetskontoret kan i vissa fall ge bidrag för att flytta ett prefabricerat rullstolsgarage i samband med en flytt inom kommunen. Det krävs en ansökan innan beslut om eventuellt bidrag kan beviljas för flytt av rullstolsgarage.

 • Kan man kombinera bostadsanpassningsbidrag och ROT-avdrag?

  ROT-avdrag kan inte lämnas för arbeten som bostadsanpassningsbidrag lämnats för. Den sökande kan bli återbetalningsskyldig och få betala vite till Skatteverket om denne erhåller ROT-avdrag för arbeten som du beviljats bostadsanpassningsbidrag för.

  Den sökande ska alltid kontakta handläggaren om hen har tänkt ansöka om ROT-avdrag i samband med anpassningen eller om ROT-avdrag har beviljats för sökta åtgärder redan innan ansökan om bostadsanpassningsbidrag gjorts.

 • Vilka regler gäller vid reparation av anpassningar?

  Huvudregeln är att bidrag endast kan utgå för reparation av tekniskt avancerad utrustning som anpassats med stöd av bostadsanpassningsbidrag. Det är till exempel hissar, automatiska dörröppnare, bidétoaletter och köksliftar. Reparation av övriga åtgärder som till exempel ettgreppsblandare räknas som normalt bostadsunderhåll, förutom i de fall då orsaken till reparationen är onormalt slitage till följd av funktionsnedsättningen.

 • Intygsskrivare kan även skriva remiss om en anpassad bostad

  Ibland så går det inte att anpassa bostaden eller att kostnaden blir orimligt hög och då är det bättre att försöka hitta en mer lämplig bostad. Du som skriver intyg har därför möjligheten att ansöka om en redan tidigare anpassad bostad. Det är fastighetskontorets bostadsenhet som handlägger ärenden om anpassade bostäder. För mer information om remissförfarandet för anpassad bostad se Återanvändning av anpassade bostäder. Särskild remissmall finns under fliken sjukvård.

 • Gör stadsbyggnadsförvaltningens handläggare alltid hembesök?

  Hembesök görs i ärenden när handläggaren behöver få en uppfattning om bostadens skick och se vilka möjliga lösningar på anpassningen som finns. Vid ansökningar om t ex trösklar, spisvakt och stödhandtag görs normalt inga hembesök.