Samarbetsavtal för att skaffa fram bostäder


Här kan du som är fastighetsägare läsa om det Samarbetsavtal som reglerar tillgången till lägenheter och vem som får förtur till en bostad.

Avsiktsförklaring och samarbetsavtal om bostäder till särskilda grupper

Tillgång till lägenheter och förutsättningar för att få förtur till en bostad regleras i ett samarbetsavtal mellan Göteborgs Stad och bostadsmarknadens parter i Göteborg.

Syftet med samarbetet är att skapa god tillgång på lägenheter för hushåll som av sociala eller medicinska skäl inte på egen hand kan ordna en bostad men som, med eller utan stöd, klarar ett integrerat boende inom det ordinarie bostadsbeståndet inom parternas samlade bostadsbestånd.

Exploateringsnämnden ansvarar genom exploateringsförvaltningen för samordning av kommunens insatser inom det boendesociala området och för anvisning av bostäder till hushåll som av sociala eller medicinska skäl inte på egen hand kan ordna en bostad.

Här kan du läsa om avsiktsförklaringen och Samarbetsavtalet (2019).

Syftet med samarbetsavtalet

Syftet med samarbetsavtalet är att skapa en god tillgång på lägenheter för hushåll som av sociala eller medicinska skäl inte själva kan ordna en egen bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. Samarbetsavtalet omfattar hushåll som klarar av att bo i en bostad inom parternas ordinarie bostadsbestånd, med eller utan stöd i bostaden.

Samarbetsområden

Avsiktsförklaringen innebär samverkan på en rad områden, såsom bostadsanskaffning för särskilda grupper och förmedling av bostadsanpassade lägenheter. Bostadsbolagen och Göteborgs Stad har också samarbetat kring bostadsanskaffning för nyanlända som omfattas av bosättningslagen.

Ett flertal riktade satsningar och projekt har tidigare genomförts inom ramen för samarbetsavtalet, varav några har permanentats. Också andra särskilda satsningar kan komma att bli aktuella och avtalets parter förbinder sig att så långt som möjligt medverka till lösningar av situationer som kan komma att uppstå i framtiden.