Bostäder till nyanlända


Göteborgs Stad har beslutat att nyanlända som anvisats enligt Bosättningslagen ska bo i genomgångsbostäder under en tidsbegränsad period om fyra till fem år

Exploateringsförvaltningen ansvarar för att samordna framtagandet av bostäder

Från och med den 1 mars 2016 har exploateringsförvaltningen (tidigare fastighetskontoret) ansvaret för att samordna framtagandet av bostäder för nyanlända hushåll som anvisats enligt Bosättningslagen. Uppdraget innebär dels att säkra tillgången på bostäder genom överenskommelser och avtal med bostadsmarknadens parter, dels att hyra ut bostäder i andrahand till målgruppen.

Göteborgs Stad har beslutat att nyanlända som anvisats enligt Bosättningslagen ska bo i genomgångsbostäder under en tidsbegränsad period. Beslutet fattades i Kommunstyrelsen den 20 april 2016. Utifrån detta beslut har fastighetskontoret hyrt ut bostäderna under en tidsbegränsad period om fyra år. Därefter har fastighetsnämnden den 21 oktober 2019 beslutat att barnfamiljer får en förlängd boendetid med ytterligare ett år, totalt fem år.

Migrationsverket anvisar

Migrationsverket anvisar nyanlända enligt Bosättningslagen till etableringsenheten inom socialförvaltning Centrum som därefter samarbetar med exploateringsförvaltningen för att anvisa en bostad. När de nyanlända anländer till Göteborg anvisas inledningsvis hushållen till ett mellanboende där de stannar mellan en till sex månader. Därefter anvisas de en genomgångsbostad som de har möjlighet att hyra i fyra-fem år. Fyra år för vuxenhushåll och fem år för barnfamiljer. 

Lägenheten kan inte övertas av hyresgästen

Lägenheten kan inte övertas av hyresgästen och innan boendetidens utgång måste hyresgästen ha ordnat annan bostad. Alla anvisade hushåll har uppmanats, i samband med starten av sin boendetid i genomgångslägenhet, att registrera sig på Boplats. Många av hushållen har också uppmanats att söka bostad på andra sätt, till exempel via andra bostadssajter eller direkt hos privata fastighetsägare, hos fastighetsägare i andra kommuner i landet samt att söka bostad i andrahand eller hitta inneboendelösningar i Göteborg.

Risk för hemlöshet i samband med att kontraktstiden löper ut

I samband med att kontraktstiden löper ut finns det risk för att akut hemlöshet ökar bland personer födda utomlands och att det försvårar barns integration vid flytt. Det kan även ge en ökad segregation, ökad trångboddhet och ökade kostnader för staden i samband med att bostadslösa nyanlända söker socialtjänstens hjälp med akut boende.

För att motverka akut hemlöshet när kontraktstiden löper ut har exploateringsförvaltningen ett boendeteam som arbetar med informationsinsatser till hushållen. Teamet ger bland annat hushållen boenderådgivning och boendecoachning för att hitta en ny bostad.

Boenderådgivning i olika verksamheter

Utöver boendeteamet finns det olika verksamheter i socialförvaltningarna som ger boenderådgivning till bostadslösa. Boplats hjälper till med information och registrering för de sökande som har behov av det. På deras hemsida finns viss information på olika språk. 

Därutöver har socialtjänsten möjlighet att nominera de barnfamiljer som inte lyckats ordna nytt boende efter fem år i genomgångslägenhet till projektet "Barnfamiljer med korttidsavtal" som startade 2021. Projektet syftar till att motverka och minska antalet barn i akut hemlöshet och därför riktar sig projektet också till barnfamiljer placerade av socialtjänsten i så kallade nödbiståndsboende.