Vår skola

Bläseboskolan är en skola för elever från förskoleklass upp till årskurs 5. Skolan har fritidshem och finns i Hjällbo. Skolan ligger i Hjällboskolans lokaler intill Lärjeåns naturområde och har cirka 290 elever. Skolan är liten och trivsam med nära kontakt mellan pedagoger och elever. På Bläseboskolan är vi ungefär 30 anställda och många pedagoger har arbetat på skolan i flera år.

Skolans profil

På Bläseboskolan arbetar vi med PBSI (Positivt Beteende Stöd I skolan). Det innebär att vi fokuserar på det positiva hos elevgruppen, ger mycket uppmuntran och beröm och att elever och lärare arbetar tillsammans med att ta fram gemensamma regler i skolan.

Digitala verktyg och språk

Alla elever använder olika digitala verktyg i undervisningen. Eleverna på vår skola får till exempel tillgång till dokumentkamera och projektor. Dessutom får varje elev en egen iPad i årskurs 1-3 och en Chromebook i årskurs 4-5 att använda i undervisningen på skolan. Med hjälp av iPaden och Chromebook anpassar vi pedagoger undervisningen till varje elevs kunskapsnivå.

På vår skola erbjuder vi eleverna modersmålsundervisning i andra språk än svenska. Modersmålsundervisningen sker i skolans lokaler. För att skapa bra språkliga möjligheter för eleverna har vi pedagoger ett samarbete mellan modersmålslärare, studievägledare och en integrationsmentor.

Trygghet och skolmiljö

Skolan ligger nära ett grönområde och flera fotbollsplaner. Skolgården har gungor, klätterställningar och andra lekredskap. På Bläseboskolan har vi även ett odlingsprojekt där vi samarbetar med miljöförvaltningen i Göteborgs Stad. I odlingsprojektet får eleverna vara med och planera, ta beslut och vara med och odla.

På vår skola har vi ett elevhälsoteam. Elevhälsoteamet består av rektor, skolsköterska, integrationsmentor, skolpsykolog och specialpedagog, som träffas minst en gång i veckan för att samordna och utveckla skolans elevhälsoarbete.
På Bläseboskolan har vi få pedagogbyten. Den pedagog som tar emot elever till förskoleklass följer samma elever upp till årskurs 5, vilket gör att tryggheten för eleverna ökar.

Lika behandling

Om du som elev känner att du har blivit kränkt eller diskriminerad av en elev eller en i personalen kan du prata med din rektor, eller med någon annan vuxen på skolan. Vi på skolan ska hjälpa dig. Därför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka saker vi kan göra för att hjälpa dig som har blivit kränkt. Du hittar den planen på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kan du ta kontakt med oss på skolan för att få planen.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

På skolan finns ett elevråd med en elevrepresentant från alla klasser som träffas en gång i månaden. Varje klass har också ett klassråd en gång i månaden, med en elevrepresentant från varje klass. De som är elevrepresentanter tar med sig frågor från sin klass till elevrådet, och berättar sedan för sin klass om hur det gick på elevrådet. Eleverna får även vara med i ett miljöråd som träffas en gång i månaden. De som är med i miljörådet arbetar med att skapa ett uteklassrum.

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Bläseboskolan använder vi oss till stor del av informationssystemet Hjärntorget när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. På ditt konto på Hjärntorget kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.