Vår skola

Bläseboskolan är en skola för elever från förskoleklass upp till årskurs 5. Skolan har fritidshem och finns i Hjällbo. Skolan ligger i Hjällboskolans lokaler intill Lärjeåns naturområde och har cirka 290 elever.

Digitala verktyg och språk

Alla elever använder olika digitala verktyg i undervisningen.

På vår skola erbjuder vi eleverna modersmålsundervisning i andra språk än svenska. Modersmålsundervisningen sker i skolans lokaler. För att skapa bra språkliga möjligheter för eleverna har vi pedagoger ett samarbete mellan modersmålslärare, studievägledare och en integrationsmentor.

Trygghet och skolmiljö

Skolan ligger nära ett grönområde och flera fotbollsplaner. Skolgården har gungor, klätterställningar och andra lekredskap.

Lika behandling

Om du som elev känner att du har blivit kränkt eller diskriminerad av en elev eller en i personalen kan du prata med din rektor, eller med någon annan vuxen på skolan. Vi på skolan ska hjälpa dig. Därför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka saker vi kan göra för att hjälpa dig som har blivit kränkt. Du hittar den planen på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kan du ta kontakt med oss på skolan för att få planen.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

På skolan finns ett elevråd med en elevrepresentant från alla klasser som träffas en gång i månaden. Varje klass har också ett klassråd en gång i månaden, med en elevrepresentant från varje klass. De som är elevrepresentanter tar med sig frågor från sin klass till elevrådet, och berättar sedan för sin klass om hur det gick på elevrådet. Eleverna får även vara med i ett miljöråd som träffas en gång i månaden. De som är med i miljörådet arbetar med att skapa ett uteklassrum.

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Bläseboskolan använder vi oss till stor del av informationssystemet Hjärntorget när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. På ditt konto på Hjärntorget kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.