Grundsärskola

Ingressen ska sammanfatta det viktigaste i artikeln. Bör inte vara längre än 250-300 tecken (inkl. mellanslag)

Årskurser och klasser

På Bjurslättsskolans grundsärskola går cirka 30 elever från årskurs ett till nio fördelade på sex klasser.

Mål och arbetssätt

Grundsärskola har små undervisningsgrupper som gynnar inlärning, trygghet och studiero och ökar närhet mellan elever och lärare samt bidrar till att alla elever blir sedda. Vi arbetar med elevers delaktighet så att de kan följa och påverka sin undervisning.

Skoldagen börjar alltid med genomgång av almanackan och schemat för dagen. Eleverna får en dagordning för lektionen som kan förstärkas med bilder och tecken. Lektionerna börjar och avslutas tydligt. Vi använder oss vid behov av teckenspråk, bilder, programvaror inom It/ kommunikation och kommunikationskartor

Alternativ kommunikation

Vi anser att det mesta vi lär, lär vi i samspel med andra. Därför är kommunikation ett av de viktigaste redskapen för att eleverna ska utvecklas såväl kunskapsmässigt som socialt. All personal på Toleredsskolan har genomgått TAKK utbildning. TAKK är en metod som används för att underlätta språkförståelse och kommunikation och kan användas parallellt med talspråk eller andra AKK-former. Vi använder bildstöd i all undervisning och i lärmiljön

Praktiska estetiska ämnen

Estetiska uttrycksformer och rörelse är något som är viktigt för alla elever. Genom rörelse, musik och skapande förstärker vi vår inlärning och lär oss mer om oss själva och vår kropp.

Utflykter

Vi gör utflykter till olika platser och evenemang, till exempel Särskolans dag på Liseberg samt friluftsdag på Ågrenska.. Det är ett unika tillfällen då grundsärskolans elever från olika skolor kan umgås och ha roligt tillsammans. Olika museer är också bra utflyktsmål, till exempel kan vi besöka Sjöfartsmuseet för att förtydliga hav- och akvarielektioner.

Vi gör besök i affärer, varuhus och restauranger och då lär sig eleven att använda pengar och hur man uppför sig på olika ställen. Vi använder de kommunala transporter som finns i närområdet, buss och spårvagn.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal är det en gång per termin och består av ett trepartssamtal mellan lärare, förälder och elev. Innan mötet fyller förälder och elev i sina tankar om hur skolarbetet och trivseln fungerar. Lärarna har också skrivit ned sina tankar och bedömningar. Samtalet avslutas med att mål sätts upp och som följs upp i nästa utvecklingssamtal.

Fritidshem

På skolan har vi två fritidsavdelningar där merparten av våra elever går. Vi har en fritidshemsavdelning för eleverna i årskurs 1-4 och en för eleverna i årskurs 4-9

Elevinflytande och föräldradialog

Klasserna har klassråd för att få delaktighet och inflytande i skolan. Vi har ett elevråd med representanter från klasser i grundsärskola och träningsskola.

Vi arbetar för att ha ett nära samarbete med våra vårdnadshavare. Vi bjuder in till föräldramöte, utvecklingssamtal, drop in och andra festligheter under året.

Att söka till Bjurslättsskolans särskola

För att en elev ska tas emot i grundsärskolan behöver en anmälan och utredning göras för att se om grundsärskolan är rätt alternativ för eleven. Ansökan om plats i grundsärskolan gör du som vårdnadshavare tillsammans med förskolan eller skolan där ditt barn går.

Väljer du att gå i särskoleklass innebär det att du:

  • får möjlighet att känna trygghet och lust att lära.
  • får lära dig och fundera över vad som händer och sker i din omvärld.
  • får arbeta i teman med musik, bild och drama.
  • får möjlighet att träffa nya kompisar.
  • får utveckla dina intressen.
  • får lära dig saker som du har nytta av idag och då du blir vuxen.