Vår skola

Björlandagården är en skola i norra Torslanda, i Västra Hisingen, med barn från 6 till 12 år.

Om skolan

Vår skolgård gränsar till åkrar och hästhagar och med lite tur kan vi från andra våningen se havet. På skolan finns ungefär 490 elever och cirka 60 medarbetare som driver skolan framåt. Vi har engagerade föräldrar som tar aktiv del i sina barns skolgång.

Skolan arbetar aktivt med värdegrundsarbete, arbetsmiljö och elevinflytande. Eleverna är själva delaktiga i sin egen vardag. Här finns en väl fungerande Trygghetsgrupp som leder vårt antimobbingarbete.

I mitten av vårt vackra hus finns ett väl utnyttjat bibliotek. Utanför biblioteket och i våra hallar, presenteras elevernas arbete i form av olika utställningar, till glädje för barn och vuxna på skolan.

När Björlandagårdens elever lämnar oss ska de kunna se tillbaka på sin tid här med glädje som en ljus tid, en bra tid i uppväxten. Man ska ha goda basfärdigheter och kunna uttrycka sig väl i både tal, skrift och bilder. Vi vill också skicka med våra elever en förståelse för andra och respekt för varandras olikheter och likheter.

Trygghet och trivsel

I skolan ska alla känna sig trygga. I vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Lika behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kontakta skolan för att få planen.

Våra mål

Vår ambition är att alla Björlandagårdens elever ska trivas och känna samhörighet med Björlandagården, dess personal och med varandra. Det är en av de viktigaste förutsättningarna för att en god inlärning skall kunna ske.
Våra mål med att arbeta mot diskriminering och kränkande behandling är att:

  • Ingen form av diskriminering eller kränkande behandling ska förekomma på Björlandagården
  • Alla elever, vårdnadshavare och personal ska känna sig trygga på Björlandagården
  • Alla elever, vårdnadshavare och personal ska känna till Björlandagårdens likabehandlingsplan och Trygghetsgruppens arbete med hänsyn till elevernas ålder och mognad
  • Ingen på Björlandagården ska behöva vara orolig för att bli behandlad på ett nedvärderande och förolämpande sätt
  • På Björlandagården ska var och en känna sig respekterad och accepterad för den man är