Vår skola

Björkåsskolan är en helt ny skola som utmärks av sprudlande kreativitet, nyskapande och nybyggaranda. Skolan ligger Järnbrott i Västra Frölunda och har cirka 310 elever från förskoleklass till årskurs 6.

Skolans profil

Björkåsskolans profil utgår från Björkåsmodellen och våra tre värdeord: tillsammans, världen och kunskap.

Björkåsmodellen

Björkåsmodellen sätter elevens trygghet och lärande i centrum. Konkret innebär det att vi arbetar utifrån ett flerlärarsystem, där cirka tre lärare, arbetar tillsammans med två klasser ur samma årskurs. Exempelvis har eleverna i klass 4 a samma svensklärare som i klass 4 b och så vidare, vilket gör att eleverna får en likvärdig undervisning av ämnesbehöriga lärare. Fler lärare runt klassen ger också ökad trygghet och mer resurs för eleverna. I de yngre åldrarna ingår även fritidspedagoger i arbetslaget. De arbetar tillsammans med lärarna med fokus på elevens hela skoldag.

Mentorer och arbetslag

Björkåsmodellen innebär också att eleverna har en mentor istället för klassföreståndare. En mentor har det övergripande ansvaret för elevens trygghet och det sammanhållna ansvaret för elevens sociala och kunskapsmässiga utveckling.

Det är även mentorn som du som vårdnadshavare i första hand har kontakt med, gällande frågor som berör ditt barns skoldag. Mentor ansvarar också för utvecklingssamtalet medan respektive lärare ansvarar för sitt ämne. ämne.

Tillsammans

Tillsammans är ett begrepp som genomsyrar verksamheten på Björkåsskolan. Det betyder att vi bryr oss om och bemöter varandra med vänlighet och respekt. Vi ser varandras olikheter som en styrka och tillgång. Alla elever på Björkåsskolan ska känna sig delaktiga, inkluderade och välkomnade till vår skola.

Utifrån begreppet "Tillsammans” samarbetar skolan med olika organisationer såsom Friends, Good Life och Trivselledarna.

Dessutom har skolan ”Tillsammansdagar” då vi låter eleverna arbeta med elever från andra årskurser, exempelvis genom vår Basar, Björkåsloppet och Talangjakten. Syftet med dessa dagar är att alla ska känna gemenskap och tillhörighet på skolan.

Världen

Björkåsskolan är en skola öppen för världen. Vi arbetar medvetet med de globala målen och för att på olika sätt ta in världen i våra klassrum.

Vår skola utmärks också genom sitt strategiska arbete med internationella studieresor för pedagogerna. Syftet är inspireras globalt för att utveckla undervisningen lokalt på Björkåsskolan.

Björkåsskolan har exempelvis ett särskilt nära samarbete med Cubitt Town Junior school i London vilket synnerligen präglar undervisningen på Björkåsskolan.

Kunskap

På Björkåsskolan arbetar vi med en pedagogik som utgår från skolans ”Likvärdighetslista”. Det innebär att vi har en strukturerad undervisning som präglas av trygghet, studiero och kontinuitet för dig som elev.

Förskoleklass

På Björkåsskolan finns en stor förskoleklass. Under dagen delar de in sig i mindre grupper i förskoleklassen. Det gör att eleverna lär känna alla i sin åldersgrupp vilket bidrar till ökad trygghet och möjligheter för nya relationer. Leken genomsyrar hela vårt arbetssätt på förskolan, både kunskapsmässigt och socialt.

Fritidshem

Björkåsskolan har fyra fritidshemsavdelningar; Tellus, Solen, Månen och Stjärnan. Med bildsal, bibliotek, idrottssal och hemkunskapssal så erbjuds eleverna en varierad och kreativ lärmiljö som inspirerar eleverna en meningsfull fritid, där de ges stort utrymme för att leka och skapa i olika former. I fritidshemsverksamheten tar undervisningen sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter samtidigt som eleverna utmanas kontinuerligt genom nya upptäckter. På fritidshemmen erbjuds eleverna en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

Trygghet och trivsel

För att främja en god och trygg miljö för lärande har vi en gemensam värdegrund. Den handlar om skyldigheter och rättigheter för personal, elever och vårdnadshavare. På Björkåsskolan har vi förbud mot diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, eller funktionshinder. Vi har också förbud mot mobbning och en skyldighet att utreda kränkningar.

Lika behandling

Om du som elev känner att du har blivit kränkt eller diskriminerad av en elev eller en i personalen kan du prata med din rektor, eller med någon annan vuxen på skolan. Vi på skolan ska hjälpa dig. Därför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka saker vi kan göra för att hjälpa dig som har blivit kränkt.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

På Björkåsskolan har vi ett brukarråd, som är ett forum för samverkan mellan vårdnadshavare och oss medarbetare på skolan. På brukarrådet diskuterar vi saker som elevernas lärande, elevernas fysiska och sociala lärmiljö, arbetsmiljö och budget.

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Björkåsskolan använder vi oss till stor del av vår lärplattform när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. På ditt konto på kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.