Vi är en giftfri förskola

Vi satsar på hållbar utveckling och minskad klimatpåverkan. Beryllgatans förskola är byggd helt efter ett giftfritt koncept och i verksamheten gör vi medvetna materialval. Detta för att skapa sunda, säkra och trygga verksamhetsmiljöer för barn och vuxna.

Hela Göteborg har ett gemensamt mål, Göteborg ska vara så giftfritt att inte människor eller miljö påverkas negativt. En viktig del av detta är vägen mot en giftfri förskola. Även förskolans läroplan uttrycker vikten av arbetet kring miljö- och hållbarhetsfrågor:

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö­ och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhåll­ningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid. Lpfö 98/10 

Byggd helt efter giftfritt koncept

Här satsar vi stort på hållbar utveckling och minskad klimatpåverkan. Beryllgatans förskola är den första förskolan i Västra Göteborg som är byggd helt efter ett giftfritt koncept. Redan från början fanns en tanke både när det gäller byggnaden och inventarier. Vår förskola har en långsiktig och hållbar konstruktion bestående av material utan negativ miljö- och hälsopåverkan. Detta för att kunna skapa sunda, säkra och trygga verksamhetsmiljöer för barn och vuxna.

Medvetna materialval

Små barn rör sid mycket på golvet och de utforskar med munnen. Enligt naturskyddsföreningen är små barn i riskzonen då det handlar om skadliga kemikalier eftersom de får i sig högre halter i förhållande till sin kroppsvikt. Vi på Beryllgatans förskola har därför valt bort saker som innehåller skadliga kemikalier – till exempel har vi i stor utsträckning valt bort plastleksaker och har porslin istället för plast-tallrikar.  

Genomsyrar hela verksamheten

Vi arbetar för att skapa en bättre gemensam framtid för alla och vi vill att arbetet kring miljö och giftfri förskola ska genomsyra hela vår verksamhet. Vi har vår egen Miljökoja där vi källsorterar och återbrukar tillsammans med barnen och vi har ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt där vi utgår mer från ofärdigt material som utmanar barnens fantasi och kreativitet mer än de traditionella förutbestämda leksaker med ett givet användningsområde. De barn som sover på förskolan gör det ute i sin egen vagn istället för inne på madrasser. Detta ökar barnens trygghet men är också bra ur ett hälsoperspektiv.

- Vi har gjort vårt val och gör skillnad!