Foto: Leyla Kaynar

Vår skola

På Bergumsskolan går cirka 800 elever från förskoleklass upp till årskurs 9.  Skolan har fritidshemsverksamhet för elever i skolor förskoleklass till och med år 6.

Fritidshem

På vår skola har vi fritidshem för elever upp till årskurs 6. Om ditt barn inte behöver plats i fritidshem, till exempel när det byter från årskurs 3 till årskurs 4, behöver du som är vårdnadshavare säga upp platsen.

För elever i mellanstadiet finns en eftermiddagsverksamhet som anordnas av de som jobbar i fritidsgårdar i stadsdelen.

Läs mer om fritidshem, hur du ansöker och hur du säger upp din plats här.

Skolans profil

Bergumsskolan är hälsocertifierad enligt HUGA (Hälsa för Unga i Angered). Det innebär att vi stöttar eleverna i att göra hälsosamma val. Vi utgår ifrån att barn kan, vill och gör sitt bästa. Vi arbetar förebyggande med elevhälsa, bland annat genom att prata med eleverna om hur de kan vara hälsosamma.

Elever, vårdnadshavare och vi pedagoger har tillgång till den service som skolans skolsköterska, kuratorer, skolpsykolog och skolläkare kan ge. Skolsköterskas mottagning är öppen varje skoldag.

På vår skola har extra fokus på de elever som behöver särskilt stöd. I det arbetet har vi två specialpedagoger som handleder pedagoger och organiserar allt särskilt stöd som eleverna i årskurs F-9 behöver. Utöver det har vi pedagoger planerat in så kallad stödtid. Det är tid som vi lägger på de elever som behöver särskilt stöd, och vi anpassar tiden efter elevernas behov.

Digitala verktyg och språk

Varje elev har en Chromebook.

Trygghet och trivsel

På Bergumsskolan har vi en skolrestaurang, och duktig personal tillagar all skolmat på plats i vårt eget storkök.

Skolans klassrum är ofta ganska små vilket gör att det blir en lugnare miljö, och det finns flera skolbyggnader runtom skolgården. Eleverna har tillgång till en stor idrottshall och vi har salar för undervisning i hemkunskap, bild, musik, naturorientering, textil- och träslöjd, hem och konsumentkunskap och teknik. Det finns även ett gemensamt bibliotek som är bemannat under hela dagen.

Skolgården är stor och har asfalterade fotbollsplaner och basketplaner, en grusplan för bollspel, en klätterställning, gungor och rutschkana. Nära skolgården finns ett stort grönområde. Vi har delat in skolgården i olika delar, så att de yngre och de äldre eleverna inte behöver dela på samma skolgård. För att öka tryggheten under rasterna har vi också rastvärdar både utomhus på skolgården och inomhus i korridorerna.

Lika behandling

Vi har en årlig plan om hur vi ska arbeta förebyggande med lika behandling för våra elever. I samband med det har vi gjort en trygghetsenkät som vi låter eleverna svara på varje höst. Vi uppdaterar sedan likabehandlingsplanen varje år, utifrån elevernas svar på trygghetsenkäten.

Om du som elev känner dig kränkt eller diskriminerad ska du prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning.

Här hittar du planen för likabehandling 2020-2021

Här hittar du Årlig plan för Bergumsskolan läsåret 2019-2020

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Eleverna har möjlighet att påverka olika saker i skolan på våra klassråd och elevråd. På klassrådet får eleverna föra fram sina åsikter till lärare, och i elevrådet till rektorn. Eleverna kan till exempel vara med och påverkamoment i undervisning, skolmat eller miljön på skolan.   

Vi ordnar med ett föräldramöte när varje nytt läsår börjar. Du som är vårdnadshavare får en inbjudan till detta möte. Fyra gånger per år håller vi även i föräldraråd. Då träffas representanter för vårdnadshavare, rektor och pedagoger för att diskutera utveckling av skolan.      

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Bergums skola använder vi oss till stor del av informationssystemet Vklass när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. På ditt konto i Vklass kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.