Vår skola

Här kan du läsa om Bergsjöskolan och hur vi arbetar.

På Bergsjöskolan går drygt 400 elever med olika bakgrund. Grundsärskolan är en integrerad del i skolans verksamhet. Det är lätt att ta sig till skolan med antingen spårvagn 11 och 7 eller buss 58 och 74. 

Mål och arbetssätt

Fokus i vårt dagliga arbete ligger på elevernas språkutveckling, arbetsglädje och framtidstro. För oss är känslan av samhörighet och stolthet över sin skola viktig. Därför vill vi öka delaktigheten i skolan och att eleverna ser helhet och mening med sitt skolarbete.

Datorer bidrar till en stimulerande lärmiljö

På Bergsjöskolan använder vi interaktiva metoder som Smartboard och datorer. Alla elever har en egen bärbar dator från årskurs 4. Syftet med en egen dator är att öka lusten till lärandet, skrivandet och därmed språkutvecklingen och att skapa en stimulerande lärmiljö. 

Bergsjöskolans värdegrund

Respekt

  • vi vågar framföra våra åsikter och vi lyssnar på varandra
  • vi arbetar demokratiskt vilket innebär att vi har både rättigheter och skyldigheter
  • vi visar solidaritet med varandra

Trygghet

  • vi ska känna oss trygga i olika situationer
  • vi ska bli sedda och uppskattade för den person vi är

Ansvar

  • vi tar tillsammans ansvar för lärandet och arbetar för god självkänsla och stark framtidstro
  • vi tar ansvar för vår gemensamma skolmiljö

Elevinflytande och dialog med vårdnadshavare

På Bergsjöskolan anser vi att det viktigt att ha en öppen och väl fungerande dialog med hemmet, både i det vardagliga arbetet och vid de förberedda utvecklingssamtalen som sker en gång per termin. Att öka delaktigheten och att eleverna ser en helhet och mening med skolarbetet är en av våra gemensamma utmaningar.

Utvecklingssamtal

Varje termin erbjuds alla elever och vårdnadshavare ett utvecklingssamtal med klassläraren. Vid samtalet upprättas en individuell utvecklingsplan, en IUP, som ska visa hur eleven utvecklas i förhållande till läroplanens mål och intentioner.

I den individuella utvecklingsplanen ska skriftliga omdömen ingå med kommentarer från de undervisande lärarna.

Dialog med vårdnadshavare

Föräldrarådet träffas regelbundet för att prata om olika saker som rör skolan. I föräldrarådet sitter föräldrar från alla klasser i skolan. Rektor och minst en lärare brukar vara med.