Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Just nu byggs förskolan om och barn och pedagoger har tillfälligt flyttat till förskolan Litteraturtorget 5. Det går bra att söka plats till Båtsman Grå men barnet får då gå på Litterturtorget 5 tills förskolan blir färdig under 2027.

Förskolans gård inspirerar till lek i både mindre och större grupper. Naturligtvis finns även gungor, rutschkana, sandlådor och klätterställning. Gården är indelad i flera mindre gårdar, för att skapa ett lugn i barnens utemiljö.

Vår närhet till naturen är en tillgång och berikar barnens lek och lärande. Pedagogerna som arbetar med barnen är utbildade förskollärare, barnskötare, och förskoleassistenter. Vi har även tillgång till  specialpedagog, logoped och barnpsykolog för löpande handledning och fortbildning.

Dokumentation och information

Den pedagogiska verksamheten dokumenterar vi i text och bild.  Tillsammans upptäcker pedagoger och barn det lärande som pågår i den löpande dokumentationen. Dokumentationen synliggör också vårt pedagogiska arbete tillsammans med barnen för er vårdnadshavare. Dokumentationen ger oss även kunskap om barnens intresse och utveckling, och hjälper oss därmed att utveckla och föra verksamheten framåt. Vi strävar efter att tillsammans med barnen utforma en trygg och lärorik miljö utifrån barnens intressen och behov av utmaningar.

I våra strukturerade hallar kan ni se barnens dagar i bilder och läsa dag för dag vad barnen varit med om. Varje vecka går det ut ett pedagogiskt veckobrev till er vårdnadshavare, där berättar pedagogerna om verksamheten löpande, men påminner också om viktiga datum eller utflykter som är på gång.

En dag på förskolan

En dag på förskolan innehåller lek, lärande/undervisning och omsorg. Genom att organisera dagen efter barnens behov och intressen, varvas aktiviteter, lek och utomhusvistelse. Vi delar upp oss i mindre grupper under dagen, för att skapa lugn och koncentration i såväl lek som lärande. Vi är utomhus i alla väder.

Vår pedagogiska miljö är i ständig förändring. Detta för att anpassas utifrån de intressen som just de barnen som finns hos oss nu har och vilka projekt vi arbetar med. På alla avdelningar finns möjlighet till skapande aktiviteter såsom exempelvis att måla, klistra, klippa, pärla, väva, playdoo/lera mm. Även utomhus ges många tillfällen till skapande verksamhet.

Förskolan består av två byggnader. Just nu finns det en yngre- och en äldrebarnsavdelning i respektive hus. Det finns därmed två avdelningar/hemvister för de äldre barnen och två för de yngre. På vår gård möts barnen i alla åldrar.

Genom KULF – kultur i förskolan, får vi ta del av olika kulturarrangemang t ex teater och dansföreställningar.

Förskolan har två måltidsbiträden, en i varje hus, som lagar del av vår mat på plats, huvuddelen får vi från Lisa Sass förskola. Det satsas mycket på ekologiska varor. När vädret tillåter äter vi gärna mellanmål utomhus, året om. Frukost serveras kl 8.00, lunch cirka 11.30 och mellanmål cirka 14.15

Vår vision

Förskolan vilar på demokratins grund. Barn och pedagoger skapar verksamheten och miljön tillsammans utifrån ett demokratiskt och likvärdigt förhållningssätt. För oss är det viktigt att främja delaktighet, inflytande, samspel och empati.

Vistelsen på förskolan ska vara trygg, lustfylld och alla ska känna att de är i ständig utveckling. Genom att främja nyfikenheten vill vi lägga grunden för ett livslångt utforskande och lärande. Vi vill ge barnen möjlighet att lära och uttrycka sig på olika sätt. Fokus ligger på processen snarare än det färdiga resultatet. Vi vill ge erfarenheter som leder till en stark tro på den egna förmågan.

Övrigt samarbete

Förskolan samarbetar med BVC, förskolepsykolog, socialsekreterare och skola. Detta sker alltid i samförstånd med föräldrarna.

Tystnadsplikt, anmälningsplikt och sekretesslag gäller inom förskolans verksamhet.