Om oss

På Barnahus Göteborg samverkar socionomer, polis, åklagare, barnläkare och psykologer när det finns misstanke om att barn utsatts för misshandel, sexuella övergrepp och/eller kvinnlig könsstympning.

Barnet i centrum i en trygg miljö

Syftet med Barnahus är att barnet ska vara i centrum under utredningen, slippa slussas runt mellan olika myndigheter och inte behöva upprepa sin historia för flera personer. Lokalerna är barnanpassade och alla som träffar barnen är speciellt utbildade för det.

När en anmälan om våld eller sexuella övergrepp kommer in till polisen kallar socionomerna på Barnahus de samverkande myndigheterna och socialtjänsten i stadsdelen till ett samråd. På samrådet planerar vi för barnförhöret och för hur vi ska kunna stötta barnet och dess familj på bästa sätt. 

Vi som arbetar tillsammans på Barnahus

  • Socionomerna bokar in samråden och erbjuder barnen och deras närstående krisstöd. Det kan handla om samtal, att informera om vanliga krisreaktioner och om rättsprocessen. Vi kan också ge råd till socialtjänsten och andra professionella när det finns misstanke om att ett barn utsatts för sexuella övergrepp, misshandel, kvinnlig könsstympning eller bevittnat våld i nära relationer. Vi kan också ge råd kring barn med sexuell beteendeproblematik.
  • Polisen har särskilt utbildade barnförhörsledare som förhör barnet.
  • Åklagaren är förundersökningsledare och fattar beslut under förundersökningen.
  • Barnläkarna undersöker barnet på begäran av åklagare. Barnläkarna kan också utföra undersökningar inom ramen för den sociala utredningen. Om det behövs remitterar läkarna till specialistvård.
  • Psykologerna från Barn – och ungdomspsykiatrin finns som konsulter på Barnahus.

Vi är HBTQ-diplomerade

Alla som besöker Barnahus ska känna sig välkomna oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Som ett led i detta är vi HBTQ-diplomerade av Västra Götalandsregionen. Läs mer om vad HBTQ-diplomeringen innebär här

Om du är orolig för ett barn

Om du misstänker att ett barn är utsatt för ett brott eller på annat sätt far illa bör du göra en orosanmälan till socialkontoret i den stadsdel eller kommun där barnet bor. Läs mer: misstanke om barn som far illa