Om oss

På Barnahus Göteborg samverkar socionomer, polis, åklagare, barnläkare och psykologer när det finns misstanke om att barn utsatts för misshandel, sexuella övergrepp och/eller kvinnlig könsstympning.

Barnet i centrum i en trygg miljö

Syftet med Barnahus är att barnet ska vara i centrum under utredningen, slippa slussas runt mellan olika myndigheter och inte behöva upprepa sin historia för flera personer. Lokalerna är barnanpassade och alla som träffar barnen är speciellt utbildade för det.

När en anmälan om våld eller sexuella övergrepp kommer in till polisen kallar socionomerna på Barnahus de samverkande myndigheterna och socialtjänsten i stadsdelen till ett samråd. På samrådet planerar vi för barnförhöret och för hur socialtjänsten och vi ska kunna stötta barnet och dess familj på bästa sätt. 

Vi som arbetar tillsammans på Barnahus

  • Socionomerna arbetar med att boka in samråden och erbjuder barnen och deras närstående krisstöd. Det kan handla om samtal, att informera om vanliga krisreaktioner och om rättsprocessen. Socionomerna kan också ge råd till socialtjänsten och andra professionella när det finns misstanke om att ett barn utsatts för sexuella övergrepp, misshandel, kvinnlig könsstympning eller bevittnat våld i nära relationer. De kan också arbeta konsulterande kring barn med sexuell beteendeproblematik.
  • Polisen har särskilt utbildade barnförhörsledare som förhör barnet och vidtar övriga åtgärder som krävs i förundersökningen.
  • Åklagaren är förundersökningsledare och fattar beslut under förundersökningen. 
  • Barnläkarna  är konsulterande på samråden. Barnläkarna kan också utföra undersökningar inom ramen för den sociala utredningen. Om det behövs remitterar läkarna till specialistvård
  • Psykologerna från Barn – och ungdomspsykiatrin är konsulterade vid samråd och under barnförhör, och arbetar med barn i behandling som upplevt våld, utifrån remisser från socialtjänst eller polis.

Vi är HBTQ-diplomerade

Alla som besöker Barnahus ska känna sig välkomna oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Som ett led i detta är vi HBTQ-diplomerade av Västra Götalandsregionen. Läs mer om vad HBTQ-diplomeringen innebär här

Om du är orolig för ett barn

Om du misstänker att ett barn är utsatt för ett brott eller på annat sätt far illa bör du göra en orosanmälan till socialkontoret i den stadsdel eller kommun där barnet bor. Läs mer: misstanke om barn som far illa