Foto: Marie Wikström

Vår skola

Bagaregårdsskolan har cirka 200 elever i förskoleklass till årskurs 6. Vi har en gammaldags skolbyggnad med en spännande och kreativ miljö. Vi arbetar mycket med inkludering och kamratskap och har ett faddersystem, där de äldre eleverna hjälper de yngre. En liten skola med stor skolutveckling!

Om skolan

På Bagaregårdsskolan finns åldershomogena klasser från förskoleklass till årskurs 6.

Fritidshem

Som komplement till skolans undervisning finns fritidshemmet där eleverna får utveckla social kompetens, lek och skapande utifrån läroplanen. Sex- och sjuåringarna har sin fritidsverksamhet i samma lokaler som undervisningen sker. Eleverna i årskurs 2 till 5 har fritidsverksamhet tillsammans ,men delas ibland upp i åldersblandade grupper även med sex- och sjuåringar.

Arbetssätt

Engagerade pedagoger

Skolan har hög grad av behöriga pedagoger och vi främjar deras fortsatta kompetensutveckling. Skolans pedagoger är engagerade och kompetenta och tillsammans arbetar vi medvetet och systematiskt med skolutveckling.

Skolans mål är att varje elev ska utveckla utifrån sin egen nivå och sina egna förutsättningar och därmed optimera sin kunskapsutveckling. Vi arbetar inkluderande utifrån att olika elever har olika sätt att lära sig och olika behov och anpassar undervisningen utifrån detta. Vi arbetar också för att skolan ska ha en god arbetsmiljö där alla trivas, både vuxna och elever.

Mål för verksamheten

  • Alla elever ska känna trygghet och glädje och veta vad som förväntas av dem.
  • Eleverna ska utveckla kunskap för att nå målen i läroplanen utifrån sina förutsättningar.
  • Alla vårdnadshavare ska vara trygga och känna tilltro till skolan. Vårdnadshavarna ska uppleva att vi har en professionell kommunikation.
  • All personal ska känna sig trygga i sin yrkesroll och ha ett tydligt ledarskap. Personalen har ett gemensamt förhållningssätt.
  • Alla går hem med en känsla av att ha bidragit till en lustfylld och tillåtande arbetsplats.

Genom att formulera tydliga mål för varje ämne utifrån läroplan och respektive kursplan ser eleverna vad de ska lära sig och vad som förväntas av dem. Varje elev har en individuell utvecklingsplan (IUP) där det ingår skriftliga omdömen och utvecklingsområden. För att eleverna ska ta till sig undervisningen på bästa sätt arbetar vi inkluderande och anpassar undervisningen utifrån behov.

Trygghet och trivsel

I skolan ska alla elever känna sig trygga. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du i Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kontakta skolan för att få planen.

Kamratskap och trygghet

Vi arbetar för att främja god kamratskap och trygghet bland eleverna. Ett exempel på detta är skolans faddersystem. För att skapa förutsättningar för eleverna att ta ansvar för varandra har skolan ett faddersystem, där de yngsta eleverna har de äldre som faddrar. Det skapar trygghet att veta att man har någon att gå till när man är ny och behöver hjälp