Ansök om avlösarservice

Socialtjänsten utreder och fattar beslut om avlösarservice.

För att ansöka kontaktar du socialkontoret i din stadsdel. En socialsekreterare utreder behovet och fattar beslut. Därefter får enheten Avlösarservice i uppdrag att starta insatsen.

Avlösarservice regleras av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).