Vår skola

Askimsskolan ligger i norra delen av Askim, i närheten av Sisjöns naturområde. Här går cirka 330 elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan har också ett fritidshem med sex avdelningar.

Askimsskolan är Askims äldsta skola. Det gamla skolhuset som ligger mitt i skolområdet byggdes mellan år 1865 och 1926.

Skolans profil

Via gemenskap, öppenhet, tillit och ömsesidig respekt lägger vi grunden till ett rikt och meningsfullt lärande.

Vår vision

Vår vision är att Eleverna ska få utveckla sin personlighet, sina kunskaper och få insikt om hälsans betydelse.

Vår verksamhetsidé ligger helt i linje med gällande skollag och läroplan.

  • Elevernas inre motivation och lust att lära.
  • Elevernas delaktighet och medskapande.
  • En helhetssyn.

Vi har som strategi att ha en levande dialog mellan elever, vårdnadshavare och samtliga medarbetare. Vi har pedagogiska diskussioner om vår syn på skolans kunskapsmål och värdegrund.

Vår värdegrund är gemenskap, öppenhet, tillit och ömsesidig respekt. Det bidrar till ett rikt och meningsfullt lärande. Vi värnar om att skolan har en trygg och lärande miljö, där eleverna är i fokus.

"vi tror gott om varandra och vi gör varandra bra. ”

Förskoleklass

I förskoleklassen på Askimsskolan ger vi eleverna en trygg och stabil miljö. Då får eleverna möjlighet att utvecklas i sin egen takt, skapa tillit och knyta nya sociala kontakter. 

Fritidshem

Askimsskolan har sex fritidshemsavdelningar. Här låter vi eleverna leka och skapa i olika former. På fritidshemmet fokuserar vi också på att få eleverna att känna empati, så att de blir hänsynsfulla och goda kamrater och utvecklar sitt sociala samspel.

Trygghet och trivsel

På Askimsskolan har vi trivselledare, stödkompisar, aktiva rastvärdar och ett likabehandlingsteam som arbetar för en trygg skolmiljö. Alla ska vara en del av gemenskapen på vår skola. På Askimsskolan är elevernas lika rättigheter, självbild, respekt och tolerans viktigt. Vi vill främja elevernas vänskap och delaktighet och motverka diskriminering och kränkande behandling. Vårt mål är att bidra till ett rikt och meningsfyllt lärande via gemenskap, öppenhet, ömsesidig respekt och tillit.

Likabehandling

Om du som elev känner att du har blivit kränkt eller diskriminerad av en elev eller en i personalen kan du prata med din rektor, eller med någon annan vuxen på skolan. Vi på skolan ska hjälpa dig. Därför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka saker vi kan göra för att hjälpa dig som har blivit kränkt. Planen hittar du i Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kontakta skolan för att få planen.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Elevernas delaktighet är viktig för oss på Askimsskolan. Därför håller vi regelbundet i elevråd, matråd och klassråd. Vi har också ett brukarråd, som är ett forum för samverkan mellan vårdnadshavare och oss medarbetare på skolan. På brukarrådet diskuterar vi saker som skolpersonal, arbetsmiljö och budget. Vi skriver alltid protokoll från mötena som du som vårdnadshavare får tillgång till. Du hittar protokollen på Askimsskolans lärplattform, Vklass.. Vår skola har också en aktiv föräldraförening. 

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Askimsskolan använder vi oss till stor del av vår lärplattform Vklass när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. På ditt konto kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.