Foto: Sofia Comstedt

Vår förskola

Förskolan Arves Marias väg 21 ligger mitt i Tuve. Där är det nära till Hisingsparkens vackra naturområde, Kättilsröds 4H-gård och biblioteket på Tuve Torg. Specialförskolan som tidigare låg i Bällskär finns nu också på vår förskola.

Vår enhet består av två förskolor som ligger i anslutning till varandra, Arves Marias väg 21 och Glöstorpsvägen 26. Tillsammans har vi 12 förskoleavdelningar varav två är för barn med flerfunktionsvariation.

Arves Marias förskola

På förskolan finns sju avdelningar, vars namn är inspirerade av ädelstenar. På Ametisten, Briljanten, Safiren, Opalen, Pärlan arbetar vi med åldershomogena grupper för att kunna erbjuda tillåtande och åldersanpassade miljöer. På avdelningarna Månsten och Solsten är miljöerna anpassade för barn med flerfunktionsvariation. 

Pedagogik och profil

Förskolan är en plats för demokrati och delaktighet. Våra förskolor har som mål att arbeta projektorienterat och med pedagogisk dokumentation för att öka barnens inflytande över sitt eget och andras lärande. Vi arbetar inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi, en människosyn där man ser varje barn som något unikt, som drivs av en inneboende kraft av att växa och lära. Ett kompetent barn som är delaktig i sin egen utbildning och tar ansvar för sitt växande. 

“Barn är som guldgruvor och det är vi som ska få guldet att glimma!”/ Loris Malaguzzi 

Reggio Emilias filosofi

På våra förskolor arbetar vi Reggio Emilia-inspirerat vilket innebär att vi arbetar med meningsfulla utmaningar som sker både individuellt och i samarbete med andra. Ett undersökande, utforskande arbetssätt där barnens tankar, idéer och fantasi ligger till grund för läroprocessen. Våra barn får möjlighet att arbeta med en mångfald av olika uttryckssätt. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens och pedagogernas tankar, detta hjälper oss att reflektera över vårt eget och andras lärande. 

Värdegrund

På våra förskolor får barnen kunskap för livet och lär sig att arbeta i demokratiska former. Våra värden är:

Välkomnande - en förskola som väntar på barnen. Varje dag ska vara meningsfull med magiska ögonblick, glädje och trygghet.

Delaktighet - barnens tankar, funderingar och förmågor tas på allvar och barnen ges inflytande.

Olikhet - rätten att känna, tänka och göra olika och att se detta som en tillgång. Barnets rätt att bli bekräftad, alla barn är unika, 

Hållbar framtid (framtidstro) - tillsammans med barnen skapa en hållbar framtid där betydelsefulla relationer och solidariska handlingar blir viktiga. 

Pedagogisk miljö

Det är en rättighet för barn att få vistas i en inspirerande, vacker och varierande pedagogisk miljö både inom- och utomhus med en mångfald av olika material och mötesplatser. 

Pedagogisk organisation

För att göra allt detta möjligt krävs en strukturerad organisation. Där våra värden, förhållningssätt, kunskapssyn och Läroplanen för förskolan är grunden. Tillsammans med barnen, pedagogerna och den pedagogiska miljön bildar detta en helhet där alla delar är beroende av varandra.

Vi skapar en förskola för barnens bästa.  

Systematiskt kvalitetsarbete

Barn utforskar och lär tillsammans med andra barn, pedagoger och i miljöer och sammanhang där de utmanas och prövar sina förmågor.

Vår undervisning bygger på de analyser pedagogerna gör i det systematiska kvalitetsarbetet. Barnens intressen är utgångspunkt för projektet där målen i läroplanen är grunden för undervisningen. Pedagogisk dokumentation är ett verktyg för den fortlöpande analys som vi gör. Systematiskt kvalitetsarbete sker på alla nivåer och arbetslagens undervisning ligger till grund för rektorns utvärdering av utbildningen. Vårdnadshavare är delaktiga i vårt kvalitetsarbete genom Hjärntorget, föräldramöten, brukarråd och genom enskilda samtal.