Vår skola

Annedalsskolan ligger nära Skanstorget i centrala Göteborg med närhet till natur, kultur och kommunikation. Skolan ligger i en del av Annedal där den unika miljön med tegelhus från 1800-talet är kulturminnesmärkt.

På skolan går cirka 300 elever från förskoleklass till årskurs 6 och här arbetar ungefär 30 pedagoger. Skolan har totalt tretton klasser.

Arbetssätt

På Annedalsskolan arbetar vi på ett sådant sätt att våra elever:

  • Känner trygghet och tillit
  • Blir respekterade och visar respekt
  • Får utveckla sina idéer och intressen
  • Ges möjlighet att vara med och bestämma
  • Får ett rikt och utvecklat språk
  • Visar omtanke om mitt och ditt och vår gemensamma miljö

Trygghet och studiero

Alla elever ska ha en utbildning som präglas av trygghet och studiero. Lärare och elever ska arbeta förebyggande för att studiemiljön ska vara god.

Skolan har ett faddersystem så att eleverna i de olika årskurserna lär känna varandra väl och blir trygga tillsammans.

Lika behandling

Som stöd för arbetet med likabehandling, och mot diskriminering och kränkningar upprättar skolan varje år en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen kan ses som en dokumentation av det främjande, förbyggande och åtgärdande arbetet och är det systematiska kvalitetsarbetet inom området. Planen hittar du i Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kontakta skolan för att få planen.

Om du eller ditt barn upplever något problem i skolan är det oftast bäst att prata direkt med oss i personalen eller med rektorn. Det är rektorn som ansvarar för att barnen får det stöd de behöver och är den som beslutar om olika åtgärder.

Elevinflytande och dialog med vårdnadshavare

På Annedalsskolan finns ett skolråd för dialog med skolan.
För eleverna ges elevinflytande både genom klassråd och elevråd samt genom delaktighet och inflytande i undervisningen.

Skolråd

Det finns ett nära och positivt samarbete mellan hem och skola genom Annedalsskolans skolråd. Här träffas personal från skolan och vårdnadshavare ungefär en gång i månaden.

Klassråd

Alla klasser har klassråd som utser representanter till elevrådet som träffas en gång i månaden. Elevernas inflytande på undervisningen stimuleras även av det faddersystem som finns på skolan.