Vad är kommunalt anhörigstöd?

Stöd till anhöriga är till för dig som stödjer, hjälper eller vårdar en familjemedlem, släkting eller vän.

Du har möjlighet att prata med en anhörigkonsulent om din situation som anhörig. Anhörigstödet utgår från dig och din livssituation. Den du stödjer kan ha fysisk eller psykisk ohälsa, en funktionsnedsättning, missbruk- eller beroendeproblematik.

Målet är att du och din närstående ska kunna leva ett så gott liv som möjligt utifrån de förutsättningar som finns.

Anhörigkonsulenten arbetar under tystnadsplikt. Att träffa en anhörigkonsulent eller delta i en aktivitet är kostnadsfritt.

Att träffa en anhörigkonsulent och delta i de flesta aktiviteter är kostnadsfritt, (vissa utflykter/aktiviteter till självkostnadspris)

Kommunal service, utifrån Riktlinje för anhörigstöd i Göteborgs stad.

Stöd som kommunal service innebär, i detta sammanhang, ett erbjudande om generellt utformade tjänster. Stödet ska vara tillgängligt för alla utan föregående biståndsbedömning. Stöd som erbjuds som kommunal service ska, enligt kommunallagen, vara likvärdigt i hela kommunen.

Stadsdelsnämnderna ska erbjuda;

  • information
  • råd och vägledning
  • utbildning/föreläsningar
  • verksamhet/aktiviteter för anhöriga exempelvis café/cirklar/träffar med varierande innehåll utifrån behov
  • stödsamtal, enskilt eller i grupp