Frågor och svar

Vanliga frågor och svar

Finns något ekonomiskt bidrag att ansöka om för att jag stödjer och vårdar min närstående?

Svar: Hemvårdsbidrag är en ekonomisk ersättning, här kan du läsa mer om Hemvårdsbidrag kontakta biståndshandläggare eller socialsekreterare på telefon 031 - 365 00 00. Om du har ett barn med funktionsnedsättning kan du ansöka om omvårdnadsbidrag. Bidraget baseras på den omvårdnad och tillsyn som ditt barn behöver utöver vad som är vanligt för barn i samma ålder utan funktionsnedsättning. Här kan du läsa mer om Omvårdnadsbidrag.

Jag som anhörig kan inte lämna min närstående själv hemma, vad finns för olika möjligheter till avlösning?

Svar: Allt utgår från personens behov av stöd och hjälp. För att ansöka om olika former av hjälp i sin vardag kan din närstående ansöka om avlösning. Här kan du läsa mer om Avlösning eller kontakta biståndshandläggare eller socialsekreterare på telefon 031 - 365 00 00.

Finns det någon verksamhet där min närstående med demenssjukdom kan delta i aktiviteter?

Svar: Det finns dagverksamhet där personen du stödjer kan delta i aktiviteter och umgås med andra en eller flera dagar i veckan. Dagverksamheten är också till för att du som vårdar ska få några timmars avlastning. Här kan du läsa mer om Dagverksamhet.

Min närstående har en psykisk funktionsnedsättning, finns det någon verksamhet att besöka för att delta i social gemenskap och meningsfull sysselsättning?

Svar: Aktivitetshusen i Göteborg vänder sig till personer som är mellan 18 - 65 år med psykisk ohälsa eller en psykisk funktionsnedsättning. Aktivitetshusen erbjuder social gemenskap, meningsfull sysselsättning, förberedande arbetsträning, kursverksamhet och vägledning till fortsatta studier eller arbete. Här kan du läsa mer om Aktivitetshus Göteborg.

Min närstående är i behov av stöd och hjälp för att klara sig i sin vardag, vad finns för hjälp?

Svar: Allt utgår från personens behov av stöd och hjälp. Din närstående kan ansöka om hemtjänst Ansök om hemtjänst. Kontakta biståndshandläggare eller socialsekreterare på telefon 031 - 365 00 00.

Vilka insatser finns om min närstående har en funktionsnedsättning och är i behov av stöd och hjälp i sin vardag?

Svar: Det finns många olika stödinsatser för personer med funktionsnedsättning. Här kan du läsa mer om Bostad och stöd i hemmet eller kontakta socialsekreterare på telefon 031 - 365 00 00.

Vad finns för olika typer av boenden för äldre?

Svar: Läs mer här om Boenden för äldre eller kontakta biståndshandläggare på telefon 031 - 365 00 00.

Vad finns för olika typer av boende för personer med funktionsnedsättning?

Svar: Om en person har en funktionsnedsättning och behov av mer stöd i sitt boende finns möjlighet att ansöka om Bostad med Särskild Service (BmSS). BmSS kan antingen vara som servicebostad eller gruppbostad och stödet ges alltid utifrån individuella behov. Här kan du läsa med om Olika former av boende för personer med en funktionsnedsättning.

Vad kan ett personligt ombud hjälpa till med?

Svar: Personer som har en omfattande och långvarig psykisk funktionsnedsättning kan få stöd av ett personligt ombud. Syftet är att hjälpa personer att dem får den service och den hjälp som man behöver. Det personliga ombudet kan exempelvis följa med till läkaren och vara ett stöd vid kontakter med olika myndigheter. Här kan du läsa mer om Personligt ombud

Hur överklagas ett beslut?

Svar: Om du inte är nöjd med ett beslut om en insats har du möjlighet att överklaga. Om du vill överklaga ett beslut du fått från Socialtjänsten så ska du göra det inom tre veckor från det att du fått beslutet. Du kan vända dig till din biståndshandläggare/socialsekreterare på telefon 031 - 365 00 00 och be om hjälp att skriva en överklagan. Här kan du läsa mer om Överklaga beslut.

Hur fungerar det med god man och förvaltare?

En god man eller en förvaltare företräder personer som behöver hjälp med att bevaka personens juridiska, ekonomiska och personliga intressen. Det kan till exempel handla om att se till att räkningar blir betalda, att personen har ett bra boende och att man får de insatser och bidrag från samhället som personen har rätt till och behöver. Här kan du läsa mer om Information för personer som behöver god man eller förvaltare

Hur fungerar en samordnad individuell plan, SIP?

Sedan 1 januari 2010 finns i lagstiftningen, Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen, bestämmelser om att kommun och landsting ska upprätta en samordnad individuell plan, SIP, när en person har behov av insatser från både region och kommun. Här kan du läsa mer om Samordnad individuell plan, SIP

Vad är en framtidsfullmakt?

Lagen om framtidsfullmakter innebär en lagstadgad rätt för privatpersoner att upprätta en fullmakt som blir giltig när han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande inte längre kan ta hand om sina angelägenheter. Fullmakten utställs alltså för ett framtida behov. Här kan du läsa mer om Svenska Bankföreningen - Framtidsfullmakt


Fler frågor och svar för barn och vuxna med funktionsnedsättning, läs mer här Frågor och svar Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning