Kamerabevakningen på Angeredsgymnasiet

Kamerabevakningen på Angeredsgymnasiet finns för vår gemensamma trygghet i syfte attförebygga och utreda incidenter. Det inspelade materialet används endast av behörigpersonal på skolan när en incident har anmälts, men kan överlämnas till polisen vidmisstanke om brott.

Den rättsliga grunden för bevakningen består av Skollagens bestämmelser om trygghet och
studiero samt Arbetsmiljölagens bestämmelser om en sund och säker arbetsmiljö (Kap.2§2).
Kamerabevakningen är samverkad med arbetsplatsens fackliga organisationer.
Kamerabevakningen genomförs av Angeredsgymnasiet, som hör till utbildningsnämnden i Göteborgs stad.
Har ni synpunkter på den bevakning vi bedriver kan ni framföra klagomål till
Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet i alla frågor om kamerabevakning.

Läs mera på datainspektionens hemsida

Vill du ha mer information, mejla info.angeredsgymnasiet@educ.goteborg.se
En registrerad person kan i vissa fall till begära att deras uppgifter raderas. Det inspelade materialet på Angeredsgymnasiet raderas kontinuerligt efter 30 dagar.

Stadens kontakt i dataskydds- eller integritetsfrågor är Intraservice:
Telefon: 031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Rosenlundsgatan 4, 403 31 Göteborg
Dataskyddsombud: dso@intraservice.goteborg.se
(Vid kontakt med dataskyddsombud vänligen ange att det gäller utbildningsnämnden som
personuppgiftsansvarig, då funktionen är central för Göteborgs Stad).