Lex Maria-anmälan på grund av tidigare brister i elevhälsans medicinska insats

Utbildningsförvaltningens verksamhetschef för hälso- och sjukvård, Lena Simonson Garsbo har gjort en lex Maria-anmälan på grund av tidigare brister i elevhälsans medicinska insats på Angeredsgymnasiet.

Nedan följer mer information på svenska, men längre ner på sidan finns också information på arabiska, somaliska, persiska och dari.

Under våren 2018 gjorde vi en omorganisation av elevhälsan och utökade antalet skolskötersketjänster. I samband med förändringarna gjordes en genomlysning av verksamheten och vi uppmärksammades då på att det fanns brister gällande hur elevhälsans medicinska insats följt Göteborgs Stads basprogram. I basprogrammet står det bland annat att man ska erbjuda alla elever i gymnasiet ett hälsobesök samt kontrollera och följa upp till exempel tillväxt, syn, hörsel eller vaccinationer.

När bristerna uppmärksammades upprättade vi en handlingsplan för att komma tillrätta med situationen. När anmälan nu lämnas in har ett flertal brister redan åtgärdats. Bland annat har vi:

  • förstärkt elevhälsan med fler skolsköterskor, kuratorer och specialpedagog
  • byggt två nya skolsköterskerum
  • köpt in ny medicinsk utrustning
  • förändrat arbetssätt och rutiner

Under läsåret kommer journalerna för alla inskrivna elever att granskas för att tillse att alla elever får den hälso- och sjukvård som de har rätt till.

Vår bedömning är att bristerna till stor del kommer att vara åtgärdade innan vårterminens slut 2019.

När anmälan lämnas in kommer Inspektionen för vård och omsorg att titta på handlingsplanen och åtgärderna och undersöka om det vi gjort är tillräckligt eller om det finns mer som Angeredsgymnasiet kan göra för att åtgärda bristerna och tillse att det inte ska hända igen.

 
  • Har du frågor eller känner oro får du gärna kontakta skolsköterskan på ditt program. Du kan ringa direkt till respektive skolsköterska eller kontakta skolans expedition på tel. 031- 367 15 00, så hjälper de dig till rätt person.
  • Har du frågor om Angeredsgymnasiet, eller elevhälsans förutsättningar här, är du välkommen att kontakta Calina Folme, rektor med ansvar för elevhälsan, på tel. 031-367 15 13, calina.folme@educ.goteborg.se.
  • Har du frågor om anmälan eller elevhälsans medicinska insats i Göteborgs Stad, är du välkommen att kontakta Lena Simonson-Garsbo, verksamhetschef och skolhälsovårdsöverläkare, på tel. 031-367 04 09, lena.simonson.garsbo@educ.goteborg.se.

Hälsningar ledningsgruppen på Angeredsgymnasiet