Lämna synpunkter, klagomål

Som vårdnadshavare eller elev har du enligt skollagen rätt och möjlighet att lämna synpunkter eller klagomål på brister i verksamheten.

Vi vill att vår verksamhet ska vara så bra som möjligt för alla som finns där. Därför är det viktigt att vi får information om brister så att vi, i dialog med dig som vårdnadshavare eller elev, kan förbättra verksamheten. Klagomål på verksamheten kan till exempel handla om

  • kränkande behandling
  • brister vid behov av stöd/särskilt stöd 
  • brister i utbildningen som på olika sätt påverkar eleven.

Till vem lämnar jag synpunkter och klagomål?

För enkelhetens och snabbhetens skull bör du i första hand lämna synpunkter och ha en dialog med klasslärare, mentor, fritidspedagog eller motsvarande. Du kan också kontakta skolledningen.​ Kontaktuppgifter till rektor hittar du här.

Hur kan jag lämna ett klagomål?

Du kan lämna ditt klagomål muntligen, skriftligen, via e-post eller webbformulär på goteborg.se. Du kan vara anonym, men om du vill ha svar måste du lämna kontaktuppgifter.

Vad händer när jag lämnat ett klagomål?

När du har lämnat ditt klagomål får du en bekräftelse på att det har mottagits. Sedan startar en utredning kring klagomålet och under utredningens gång kommer du att bli kontaktad. När utredningen är klar kommer du få ta del av vad som framkommit och vilka eventuella åtgärder som ska göras.

Om du inte är nöjd med förvaltningens hantering av situationen kan du vända dig till Skolinspektionen, som är tillsynsmyndighet för skolverksamheten.