Vår skola

Skolan ligger mitt i området Älvegården och har närhet till skogen.

Om skolan

Skolan har cirka 174 elever från förskoleklass upp till årskurs 3. Det finns åtta klasser på skolan, varav två förskoleklasser, två klasser i årskurs 1, två klasser i årskurs 2 och två klasser årskurs tre.

På skolan arbetar ca 20 personer. I lärargruppen finns behörighet i alla ämnen som det undervisas i på skolan.

Pedagogerna arbetar aktivt med värdegrundsarbete och likabehandlingsfrågor för att skapa trygghet för alla.

Älvegårdens är en skola som arbetar aktivt med att förebygga och ta avstånd från diskriminering, trakasserier och kränkningar.

Trygghet och trivsel

I skolan ska alla känna sig trygga. I vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Lika behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kontakta skolan för att få planen. Planen finns också i en elevversion med ett språk som är anpassat för barn. Vårdnadshavare bjuds in till samråd om innehållet i planen via skolans husråd.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Vårdnadshavare bjuds in till samråd om skolans verksamhet via husrådet. Husrådet består av representanter för vårdnadshavare från vardera avdelning som träffas tillsammans med rektor två gånger per termin för att prata om skolgemensamma frågor.